Otepää vald kuulutab välja sümbolikavandite konkursi

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja sümbolikavandite konkursi, mille eesmärgiks on leida ühinenud Otepää valla sümbolid - vapp ja lipp. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 01.08.2018 kell 12.00.


Konkursi tulemused selgitab välja Otepää Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse omavalitsuse veebilehel. Konkursi auhinnafondiks on 2500 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele alljärgnevalt: I koht 2000 eurot ja vallaelanike lemmik 500 eurot.

„Otepää valla ühinemislepingus on sätestatud, et pärast ühinemist töötatakse konkursi korras välja uus vapp ja lipp," selgitas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Ühinenud Otepää vald on rikkaliku kultuuripärandiga, sestap ootame konkursile värskeid ideid ja visiooni, mis tooksid välja meie piirkonna eripära."

Esitatav vapi ja lipu kavand peab vastama heraldika reeglitele, (vt https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded).
Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Otepää Vallavalitsusse, aadressile Lipuväljak 13, Otepää 67405. Ümbrikule lisada märksõna „Sümbolikavandite konkurss".

Lisainfo: konkursi korraldaja kontaktisik on haridus- ja noorsootööspetsialist Janika Laur janika.laur@otepaa.ee, 523 9139

 

OTEPÄÄ VALLA SÜMBOLIKAVANDITE KONKURSI TINGIMUSED

 

1. KONKURSI EESMÄRGID

    1.1. Konkursi eesmärgiks on leida Otepää valla, Sangaste valla, Puka valla ja Palupera valla 7 küla ühinemise teel moodustunud Otepää valla sümbolid - vapp ja lipp.

 

2. KONKURSI TINGIMUSED

    2.1. Konkursi korraldajaks on Otepää Vallavalitsus. Konkursi tulemused selgitab välja Otepää Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

    2.2. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja üheetapiline.

    2.3. Konkurss kuulutatakse välja veebilehel www.otepaa.ee , infot levitatakse muudes info-, meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.

    2.4. Konkurss toimub eesti keeles.

    2.5. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.

    2.6. Konkursil ei või osaleda komisjoni liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud.

    2.7. Otepää valla sümbolid kinnitab Otepää Vallavolikogu.

    2.8. Konkursi korraldaja kontaktisik on haridus- ja noorsootööspetsialist Janika Laur (janika.laur@otepaa.ee, 5239139).

 

3. KONKURSITÖÖ

    3.1. Konkursile tuleb esitada vapi ja lipu kavand.

    3.2. Esitatav vapi ja lipu kavand peab vastama heraldika reeglitele, vt https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded.

 

4. KONKURSITÖÖ ESITAMINE

    4.1. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 01.08.2018 kell 12.00.

    4.2. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Otepää Vallavalitsusse, aadressile Lipuväljak 13, Otepää 67405. Ümbrikule lisada märksõna „Sümbolikavandite konkurss".

    4.3. Saabunud materjalid registreeritakse Otepää Vallavalitsuse kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

    4.4. Lisaks esitatakse konkursitöö elektroonilisel infokandjal (CD plaadil või mälupulgal).

    4.5. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid tuleb esitada kinnises ümbrikus, mille sees on teine kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete (füüsilise või juriidilise isiku nimi, telefon, e-posti aadress) kohta. Konkursi materjalid ja ümbrikud varustada märksõnaga, millega osaleja esineb konkursil. Ümbrik osaleja andmetega avatakse komisjoni poolt pärast konkursi tulemuste kinnitamist.

 

5. KONKURSITÖÖ MAHT JA VORM

    5.5. Konkursitöö tuleb esitada A4 formaadis paberil.

    5.6. Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

        5.6.1. vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);

        5.6.2. vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp eraldi lehel);

        5.6.3. kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna              eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);

        5.6.4. muud kirjeldavad ja illustratiivsed materjalid sümbolite kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

 

6. HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE

    6.1. Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse omavalitsuse veebilehel.

    6.2. Konkursile esitatud kavandeid hindab komisjon.

    6.3. Komisjonil on õigus kaasata eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on õigus osa võtta komisjoni nõupidamistest.

    6.4. Kõik komisjoni liikmed hindavad lipu ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis, hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida.

    6.5. Komisjon esitab välja valitud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks.

    6.6. Komisjon võib vajadusel esitada pingerea alusel välja valitud kavandile täiendamise või edasiarendamise ettepaneku. Kavandi täiendamine või edasiarendamine ei too endaga kaasa kulusid konkursi korraldajale.

    6.7. Konkursi tulemused koos võitjate nimedega avaldatakse omavalitsuse veebilehel pärast konkursi tulemuste selgumist.

    6.8. Komisjonil on õigus sobivate vapi- ja lipukavandite puudumisel kuulutada konkurss nurjunuks.

    6.9. Konkursitööde hindamise kriteeriumid:

         6.9.1. vastavus konkursi tingimustele ja heraldika põhimõtetele;

          6.9.2. tööl kujutatu sümboolse tähenduse mõistetavus ja põhjendatus;

          6.9.3. originaalsus.

 

7. AUHINNAFOND

    7.1. Konkursi auhinnafondiks on 2500 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele alljärgnevalt: I koht 2000 eurot ja vallaelanike lemmik 500 eurot.

Kõik auhinnafondiga seotud maksud tasub korraldaja.

    7.2. Komisjon võib eeldatava tasemega kavandite puudumisel konkursi nurjunuks tunnistada ja jätta auhinnad välja andmata.

    7.3. Auhinnad makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi võitja avalikustamist ning sümbolite autoriõigusi ja kasutamist puudutava lepingu sõlmimist.

 

8. KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS

    8.1. Konkursitöid autorile ei tagastata.

    8.2. Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursile esitatud töö sisu, näidates ära töö autori nime. Juhul kui autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures, peab ta sellest märgusõnaga kinnises ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.

    8.3. Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused lähevad täies mahus ja tähtajatult konkursi korraldajale üle konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Konkursi võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul konkursi tulemuste avalikustamisest. Lepingus sätestatakse töö tehnilised tingimused.

    8.4. Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnafondis.