Avanes uus hajaasustuste taotlusprogramm 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvooru eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele (Otepää Vallavalitsus, vald@otepaa.ee või Lipuväljak 13, Otepää) hiljemalt 13.maiks 2019.

Otepää Vallavalitsus on seadnud 2019. aasta hajaasustuse programmi prioriteedid valdkondade kaupa:
1. prioriteet (kõrgeim) veesüsteemide valdkond
2. prioriteet- kanalisatsioonisüsteemide valdkond
3. prioriteet- juurdepääsuteede valdkond
4. prioriteet -autonoomsete elektrisüsteemide valdkond

Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285

 

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Hajaasustuse programmi 2019 taotlusvormid, tingimused ja muu lisainfo:

Rahandusministeeriumi kodulehelt SIIT