Otepää valla arengukava võeti vastu

Otepää vallavolikogu 24. jaanuari 2019  istungil võeti vastu Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 – 2028.

Arengukava võeti volikogus vastu 14 poolthäälega, kohal oli 15 volinikku. Valla arengukava on dokument, milles analüüsitakse olemasolevat olukorda ja püstitatakse valla pikaajalised arengueesmärgid ning nende elluviimiseks vajalikud tegevused.

Arengukava koostamise protsess viidi läbi kasutades Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia metoodikat. Avalikud seminarid viisid läbi ja arengukava teksti koostasid OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja Otepää Vallavalitsuse konsultant Herko Sunts. Otepää valla poolt juhtis tööde läbiviimist juhtrühm, kuhu kuulusid Jaanus Barkala, Jaanus Raidal, Kaido Tamberg, Kuldar Veere, Rein Pullerits, Mare Raid, Heikki Kadajaeikki Kadaja.

Otepää valla arengukavaga saab tutvuda Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee rubriigis „Arengukavad ja uuringud". Otseviide: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=233580

Arengukava Riigi Teatajas