« Tagasi

Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise loa taotluse menetlusest

Gravel Deposits OÜ esitas 16. märtsil 2015. a Keskkonnaametile taotluse maavara kaevandamise loa saamiseks Oriku liivakarjääris. Liivakarjäär asub Otepää vallas Kaurutootsi külas Oriku katastriüksusel. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 7. detsembril 2015. a Otepää vallale arvamuse andmiseks Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu. Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2016. a otsusega nr 1-4-6 „Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise loa taotluse kohta arvamuse andmine" otsustati mitte nõustuda Gravel Deposits OÜ-le maavara kaevandamise loa andmisega. Otsuse kohaselt ei ole liivakarjääri avamine Oriku karjääris avalikes huvides põhjendatud, arvestades kogukonna vastuseisu, Otepää valla üldplaneeringus mäetööstusmaa ja väärtuslike maastike kohta sätestatut ning ehitusliiva varustuskindluse tagatust taotletava liivakarjääri teeninduspiirkonnas. Enne otsuse tegemist toimusid mitmed kohtumised külaelanike, Keskkonnaameti spetsialistide, Otepää valla esindajate ning kaevanduse loa taotlejate osavõtul.  Oriku karjääri lähedal elavad elanikud saatsid Otepää Vallavalitsusele kirja, millega kinnitati oma vastuseisu kaevandamise loa väljastamisele.
 
Gravel Deposits OÜ esitas 30. märtsil 2016. a Keskkonnaametile uue, muudetud taotluse maavara kaevandamise loa saamiseks Oriku liivakarjääris. Luba taotletakse ehitusliiva aktiivsele tarbevarule 241 tuh m³ ja kaevandatavale varule 191 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 13 tuh m³, mulla maht 17 tuh m³. Luba taotletakse 15 aastaks. 
 
Keskkonnaamet esitas 25. aprillil 2016. a Otepää vallale arvamuse andmiseks Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu. Gravel Deposits OÜ poolt 30. märtsil 2016. a esitatud taotluses on tehtud mitmeid muudatusi:
 
1. On loobutud kogukonnas vastuseisu tekitanud kavatsusest põhjaveetasemest allpool oleva maavara kaevandamisest.
 
2. luba taotletakse nüüd vaid põhjaveetasemest kõrgemal asuva liivavaru kaevandamiseks.
 
3. täiendavalt on kirjeldatud leevendavaid meetmeid ja käsitletud muid küsimusi (müra ja tolmu vähendamise meetmed, karjääri jaoks ehitatav väljaveotee), mis esmase loa taotluse menetluses päevakorda tõusid. Uus väljaveo tee on planeeritud Välja tee kinnistu kaudu. 
 
Need asjaolud mõjuvad positiivselt ka Otepää valla üldplaneeringus sätestatud piirangutele Oriku liivamaardla mäetööstusmaana kasutusse võtmiseks.
 
Samuti on taotluses esitatud põhjalik ja objektiivne ülevaade piirkonna ehitusliiva varustuskindluse kohta, mis näitab Oriku liivakarjääri potentsiaalses teeninduspiirkonnas ehitusliiva kaevandamise vajadust.
 
Gravel Deposits OÜ uue, muudetud kaevandamise loa taotluse edastamise järel on samuti toimunud kohtumised külaelanike, Keskkonnaameti spetsialistide, Otepää valla esindajate ning kaevanduse loa taotlejate osavõtul.
 
Arvamus esitatud kaevandmise loa taotluse kohta on plaanis anda Otepää Vallavolikogu detsembrikuu korralisel istungil.
 
Menetlusega  seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee
 
Otepää Vallavalitsus