« Tagasi

Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku teade

Otepää Vallavalitsus algatas 30. septembri 2019. a protokollilise otsusega avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Lipuväljak 28, Taara, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel.

 

Kinnistutel kehtib Otepää Vallavolikogu 26. septembri 2013. a otsusega nr 1-4/50 kehtestatud Otepää linnas asuvate Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneering. Projekteerimistingimuste väljastamise põhjuseks on asjaolu, et Lipuväljak T3 kinnistule ulatuv sidehoone osa takistab detailplaneeringus kavandatud teerajatiste väljaehitamist ja hoone lammutamist ei ole Otepää Vallavalitsuse hinnangul võimalik lähiaastatel saavutada. Samas on vajalik välja ehitada teerajatised, mis tagaks ohutu lahenduse jalakäijate, kergliikluse ning autode liiklemiseks Otepää Keskväljaku ja Munamäe tänava vahelises lõigus.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu koos lisadega avalikustatakse Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ajavahemikul 30.09.  – 11.10.2019 a. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Arvamusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta ootame kuni 11. oktoobrini 2019 a elektroonselt e-posti aadressile vald(@)otepaa.ee või paberkandjal aadressile Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää vallasisene linn, Valgamaa.

 

Kui tähtaja jooksul esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, korraldatakse asja arutamiseks avalik istung 17. oktoobril 2019. a kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis. Juhul kui arvamusi ei esitata, arutatakse projekteerimistingimuste määramist avalikku istungit läbi viimata.

 

Lisad: 

Projekteerimistingimuste taotlus, projekteerimistingimuste eelnõu, projekteerimistingimuste projekt, kavand on leitav siit: https://drive.google.com/drive/folders/1GBkLMykg28OsAsWIAgZLSq4iN2U1HBIj

 

Detailplaneering on leitav siit: https://drive.google.com/open?id=1ECda1pnNyY_JIdK2kFtABvrMbM-OUnES