« Tagasi

Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Otepää Vallavolikogu võttis 18.06.2020 otsusega nr 1-3/43 vastu Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu. Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal Otepää Vallavalitsuses. Planeeringuala pindala on ca 3,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine ja ehitusõiguse määramine elamuehituseks. Olemasolev Järveranna katastriüksus jagatakse kaheks ning seeläbi moodustatakse kaks elamumaa krunti. Krundi jagamine on planeeritud piki Kasepalu katastriüksuse juurdepääsuteed. Mäe katastriüksuse piire ei muudeta.

Olemasoleva hoonestuse juurde täiendavalt ehitisi ei kavandata. Uutele hoonestusaladele on lubatud ehitada kuni 3 hoonet. Järveranna katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste hoonestuse suurimaks lubatud kõrguseks on 8 m ja suurimaks ehitisealuseks pinnaks 400 m2. Mäe katastriüksuse kavandatava hoonestuse suurimaks kõrguseks on 6 m ja suurimaks ehitisealuseks pinnaks 300 m2. Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on ka üks maa-alune korrus. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, kivi, klaasi, krohvi jm ning keelatud on kasutada plastikut, plekki ja profiilplekki. Krundi piirile on lubatud rajada kuni 1,2 m kõrgune läbipaistev puitpiire või hekk. Piirdeid ja hekki ei ole lubatud rajada teekaitsevööndisse. Mäe kinnistul on lubatud maapinna madalamale reljeefiosale rajada kuni 400 m2 suurune tiik.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Järveranna katastriüksuse maa-ala Otepää valla üldplaneeringus toodud maakasutuse määramiseks maatulundusmaast pereelamu maaks ning lubada väiksema kui 1 ha katastriüksuse moodustamine. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. juuli - 16. august 2020 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste teenuskeskuses (aadress Valga mnt 7, Sangaste alevik), Puka teenuskeskuses (aadress Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 16. august 2020. 

Avalikud arutelud toimuvad 31. august 2020 kell 14.00 Otepää Vallavalitsuses, 1. september 2020 kell 14.00 Sangaste teenuskeskuses ja 2. september 2020 kell 14.00 Puka teenuskeskuses. Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavolikogu 18.06.2020 otsus nr 1-3/43

Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu seletuskiri ja joonised

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Elektrilevi OÜ koostöö

Telia Eesti AS koostöö