« Tagasi

Sihva külas asuva Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus teatab, et Sihva külas asuva Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 20.12.2019-19.01.2020.

Planeeritav ala hõlmab Järveranna (katastritunnus 63601:002:1460) ja Mäe (katastritunnus 63601:002:1383) katastriüksuseid. Planeeringuala pindala on ca 3.7 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine  ja ehitusõiguse määramine elamuehituseks.

Detailplaneeringu eskiislahendus kohaselt moodustatakse kolm krunti elamuehituseks. Ühtlasi tehakse ettepanek Otepää valla üldplaneeringu muutmiseks, selliselt et, Järveranna katastriüksuse jagamisel moodustatava ühe krundi minimaalsuurust vähendatakse 1 hektarilt 0.7 hektarile ning juhtotstarve muudetakse maatulundusmaast elamumaaks.

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses lahtioleku aegadel ning valla kodulehel: www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada Otepää Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal kirjalikult aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-postiga aadressil vald@otepaa.ee.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 29.01.2020 kell 14:00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, II korrus).

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Seletuskiri ja joonised