« Tagasi

Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 24. mail 2019. a korraldusega nr 2-3/209 algatada Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Pühajärve külas asuvaid Allika, Nurga, Vahtra katastriüksuseid ja Sõjatamme katastriüksust juurdepääsutee osas. Eesmärk on välja selgitada katastriüksuste jagamise ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramise võimalikkus ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,4 hektarit.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asuvad Allika, Nurga ja Vahtra katastriüksused ridaküla alal. Nurga katastriüksusel kehtib Otepää Vallavalitsuse 19. septembri 2012. a korraldusega nr 2-4-493 kehtestatud Päikese-Tuule detailplaneering. Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää).

Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendiregistris.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.