« Tagasi

Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Otepää Vallavolikogu võttis 03.04.2020 otsusega nr 1-3/28 vastu Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala (suurusega ca 4850 m²) hõlmab Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, Valga mnt 1c, Valga mnt 1d, Valga mnt 1e ja Lipuväljak T6 katastriüksusi ning osa 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2 katastriüksusest.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine majutushoone-spa ehitamiseks, mille lisafunktsioonideks on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde kuuluv abifunktsioon, ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Otepää valla üldplaneeringu muutmiseks, selliselt et, Otepää linnas keskväljakuga piirnevatel kruntidel on lubatud kõrgemate hoonete ehitamine juhul, kui hoonete korruselisus ja kõrgus määratakse arhitektuurivõistlusega. Samuti tehakse ettepanek tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tartu mnt-Lipuväljak-Valga mnt kvartali detailplaneering. Uues lahenduses asendub Valga mnt 1c ärihoone ehitusõigus parklaga ja Valga mnt 1d ning Valga mnt 1e ehitusõigus suureneb nii pindalalisel kui kõrguselt. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.

Otepää Vallavalitsus otsustas 14.04.2020 korraldusega nr 2-3/194 korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 2. mai - 31. mai 2020 Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste raamatukogu (Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogu (Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.ee ning avaliku arutelu toimub 11. juunil 2020. a kell 14.00 Otepää Vallavalitsuses. Otsuse ja korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris. Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.