« Tagasi

Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 21. märtsil otsusega nr 1-3/16 algatada Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Tehase ja Rummu katastriüksuste ühendamine üheks krundiks, ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, samuti palgi ladustamisplatside ja veekogu rajamiseks.

Planeeritava ala hõlmab  Tehase katastriüksust (katastritunnus 55701:001:0141, pindala 100184 m² ning sihtotstarbed tootmismaa 90% ja ärimaa 10) ning Rummu katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0212, pindala 89280 m² ja sihtotstarve maatulundusmaa).

Planeeritava maa-ala pindala on 189 464 m².

Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub Rummu katastriüksus puhkemaa, haljasala ja parkmetsa ning pereelamu maa juhtotstarbega alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole Rummu katastriüksuse alal üldplaneeringuga kooskõlas. Rummu katastriüksusel puudub elamu- ja haljasalamaa arendamise potentsiaal. Tehase ja Rummu katastriüksuste liitmine võimaldab kujundada komplektse kaasaegse tootmisala, kus tootmist arendada. Rummu katastriüksuse liitmisel on tegemist juba olemasoleva tootmisterritooriumi laiendamisega, millel on olemas vajalik tehniline infrastruktuur.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lõike 1 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. PlanS § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmine. PlanS § 142 lõike 2 kohaselt kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid.

PlanS § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

PlanS § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Lõpliku otsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse osas peab tegema kohalik omavalitsus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsus tehakse eraldiseisva otsusena

Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

UPM-Kymmene Otepää AS kannab kõik detailplaneeringu ja selle menetlusega seotud kulud.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus ning koostaja selgub hankekorras.

Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendiregistris.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820

 

Algatamise otsus ja otsuse lisa.