« Tagasi

Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus võttis 06. jaanuaril 2020. a korraldusega nr 2-3/9 vastu Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24. jaanuar - 06. veebruar 2020 ja detailplaneeringu avalik arutelu 17. veebruaril 2020. a.

Otepää Vallavalitsus otsustas 18. veebruaril 2020 korraldusega nr 2-3/96 korraldada täiendava avaliku väljapaneku  ja avaliku arutelu. Detailplaneering avalikustatakse uuesti Otepää Vallavalitsus 06. jaanuaril 2020. a korraldusega nr 2-3/9 vastuvõetud kujul.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7. märts - 20. märts 2020. a Otepää Vallavalitsuses kabinett 212 (Lipuväljak 13, Otepää) ning valla veebilehel www.otepaa.ee.  Detailplaneeringu avaliku arutelu 30. märtsil 2020. a kell 13.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).

Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Otepää linnas Tartu mnt 16 katastriüksust suurusega 2323 m² ning sellega piirnevaid Piiri tänava ja 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee transpordimaade osi. Planeeringuala suurus kokku on ca 0.4 ha.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine piirkonda sobituva tankla teenindushoone(te) ning tanklale vajalike rajatiste püstitamiseks, parkimiskorralduse, juurdepääsutee ja tehnovõrkude lahenduse koostamine ning vajalike piirangute ja servituutide vajaduse määramine.

Tartu mnt 16 katastriüksuse piirid säilivad olemasolevana. Olemasolev hoone on planeeritud lammutada. Planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on tankla ja teenindushoone maa, millele võimalik vastav katastriüksuse sihtotstarve on 100% ärimaa. Tartu mnt 16 krundile on kavandatud autopesula, tankurite ja nende varjualuse ning kohviku ehitamine. Lubatud on ehitada kuni 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 800 m2. Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning sellega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 20. märts 2020. a. Korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

 

 

 

NB! Täiendav info:

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga toimub Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanekul olevate materjalidega tutvumine vallamajas kohapeal ainult äärmisel vajadusel, eelkõige juhul kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub igasugune võimalus. Materjalidega tutvumise soov tuleb eelnevalt kooskõlastada telefonil 766 4820 (Neeme Kaurov). Isik peab kinnitama, et tal ei esine haigussümptomeid, et ta ei ole hiljuti saabunud riskipiirkonnast ega sisenenud välismaalt Eestisse peale 17. märtsi 2020. a.

Otepää Vallavalitsus soovitab tungivalt meie kõigi tervise kaitse huvides tutvuda planeeringuga valla veebilehel www.otepaa.ee. Täiendavate küsimuste korral saab helistada telefonil 766 4820 (Neeme Kaurov) või saata e-kiri Neeme.Kaurov@otepaa.ee.