« Tagasi

Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Otepää Vallavolikogu on 24.01.2019 otsusega nr 1-3/5 kinnitanud Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeering on algatatud Otepää Vallavolikogu 18. oktoobri 2018. a otsusega nr 1-3/59.  

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine planeeritaval maa-alal. Planeeritakse liita Valga mnt 1c ja 1e katastriüksused ning püstitada tekkivale krundile kuni 27 meetri kõrgune majutushoone-spa, mille lisafunktsioonideks on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde kuuluv abifunktsioon.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teha kontaktvööndi analüüs, sotsiaalsete mõjude hindamine ja insolatsioonianalüüs. Hoone arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.

Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendiregistris.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.