« Tagasi

Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 22.07.2019. a korraldusega nr 2-3/298 algatada Otepää vallasises linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Kastolatsi tee 25 katastriüksust ja osaliselt Kastolatsi tee katastriüksust. Eesmärk on ehitusõiguse määramine uue hooldekodu hoone rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 4.46 hektarit.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkti 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Otepää valla üldplaneeringuga on määratud Kastolatsi tee 25 katastriüksuse maa-ala sihtfunktsiooniks üldkasutatavate hoonete maa. Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää).

Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendiregistris.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.