Pearaamatupidaja

15.01.18

Karin Tilga
Pearaamatupidaja


Haridus:
Haridustase: kõrgem
1991 Eesti Põllumajanduse Akadeemia, eriala: põllumajandusökonoomika


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.01.2018 - pearaamatupidaja

 

 
Pearaamatupidaja ametijuhend
 
1. Üldsätted
1.1. Pearaamatupidaja nimetab ametisse ja vabastab vallavanem.
1.2. Pearaamatupidaja allub finantsteenistuse juhatajale, temale alluvad raamatupidajad.
1.3. Pearaamatupidaja põhinõudeks on suhtlemis- ja väljendusoskus, kohusetunne ning töövõime, sealhulgas stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt aega kasutada.
1.4. Pearaamatupidaja omab tööks vajaliku arvuti kasutamise oskust, sh ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskust.
1.5. Pearaamatupidaja töökoha põhieesmärgiks on valla raamatupidamisalase töö korraldamine ja teostamine.
 
2. Teenistusülesanded
2.1. Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise töö koordineerimine ja korraldamine ja omavalitsuse raamatupidamisarvestusest tingitud majandustehingute korrektne ja nõuetele vastava arvestuse tagamine;
2.2. Raamatupidamisprogrammi Pmen uuenduste korraldamine;
2.3. Sisestatud pangadokumentide kontrollimine; 
2.4. Pearaamatu koostamine, raamatupidamiskontode võrdlemine kõikidel tasanditel registritega; 
2.5. Ettemaksude arvestuse pidamine, dokumentide kontrollimine, kirjendamine ja sisestamine raamatupidamisprogrammi, teiste osapooltega saldode võrdlemine; 
2.6. Põhivara arvestuse pidamine;
2.7. Lõpetamata ehituste, põhivahendite ja kulumi arvestus ja aruannete koostamine, saldode võrdlemine; 
2.8. Igakuuliselt omavalitsuse saldoandmiku koostamine, kontrollimine ja saatmine Rahandusministeeriumi infosüsteemi, konsolideerimiskannete tegemine; 
2.9. Saldoandmike andmete võrdlemine Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemis teiste tehingupartnerite saldodega, vahede esinemise korral põhjuste väljaselgitamine, vajadusel paranduste sisseviimine; 
2.10. Valla majandusaasta aruande, konsolideeritud majandusaasta aruande ja muu raamatupidamisaruandluse koostamine tehniline vormistamine ja esitamine; 
2.11. Omavalitsuse konsolideeritavate üksuste majandusaasta aruande koostamise koordineerimine;
2.12. Omavalitsuse töötajate ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine raamatupidamisarvestusega seotud teemadel (sh e-arvekeskuse süsteemi juhendamine);
2.13. Korraldab aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjade saatmise;
2.14. Korraldab vallavalitsuse aastainventuuride läbiviimist. (s.h. kassa ja arvelduskontode inventuurid pankade ja arvelduskontode lõikes);
2.15. Teostab projektide raamatupidamist, dokumenteerib ja kirjendab projektide lõikes korrektselt, vastavalt nõuetele, teostatud majandustehingud. Kogub ja paljundab vajalikke dokumente ning esitab need projektijuhile aruandluseks. Kontrollib väljamaksetaotluste ja teatiste vastavust algdokumentidele; 
2.16. Hindab vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste nõudeid ebatõenäolisteks ja teeb vastavad raamatupidamiskirjendeid. Teeb ettepanekud võlgnevuste lootusetuks kandmise kohta;
2.17. Kirjendab laene raamatupidamisregistrites;
2.18. Oma valdkonna dokumentide korrastamine, süstematiseerimine, toimikute koostamine, köitmine, arhiveerimine;
2.19. Arvestab ja esitab Maksu- ja Tolliametile vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste deklaratsioone (INF 14; ESD, TSD, INF 3);
2.20. Esitab oma tegevusvaldkonna piires õigusaktide eelnõud vallavalitsuse istungile; 
2.21. Koostab koostöös finantsjuhiga vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja ja teeb ettepanekuid selle muutmiseks;
2.22. Muude tema võimkonda jäävate küsimuste lahendamine ning õigusaktidega temale pandud ülesannete täitmine; 
2.23. Eri-, kutse- või ametialasel koolitusel osalemine; 
2.24. Ühekordsete korralduste täitmine, mis tulenevad jooksvate probleemide lahendamise vajadusest raamatupidamises.
2.25. Täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi.
 
3. Õigused
3.1. Saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse ja ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele, kooskõlastades seda vahetu ülemusega.
3.2. Osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel ja nõupidamistel kooskõlastades seda vahetu ülemusega.
3.3. Saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse struktuuriüksustelt, hallatavatelt asutustelt ning teistelt kohaliku omavalitsuse asutustelt.
3.4. Saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele.
3.5. Teha vahetule ülemusele ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.
3.6. Kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtivale korrale.
3.7. Mitte vastu võtta nõuetekohaselt vormistamata algdokumente.
 
4. Kohustused
4.1. Hoiab teenistusülesannete täitmisel talle teatavaks saanud informatsiooni, mis võiks kahjustada vallavalitsuse, selle struktuuriüksuste või kolmandate isikute huve.
4.2. Tagab teenistusülesannete täitmisel valla huvide kaitsmise.
 
5. Vastutus
5.1. Vastutab käesoleva ametijuhendiga, ning vahetu ülemuse poolt antud teenistusülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest.
5.2. Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasoleku ning nende sihipärase kasutamise eest.
5.2. Vastutab süüliselt tema poolt tekitatud raha puudujääkide eest seaduses sätestatud korras.
5.3. Vastutab talle teenistusülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud vallavalitsust kahjustava informatsiooni, samuti teiste inimeste eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsele saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.4. Tõkestab kõrvaliste isikute juurdepääsu vallakassasse, tööarvutitele ja andmebaasidele.
5.5. Aitab kaasa vallavalitsuse hea maine kujundamisele ja selle hoidmisele.