« Tagasi

Puka alevikus Kesk tn 13 kinnistu enampakkumine

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Puka alevikus Kesk tn 13 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2461940, katastritunnus 60803:001:0012, pindala 1788 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 4000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha suurus 400 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 29. detsembril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29. detsembriks 2020. a kella 10.00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või posti teel vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat Jaak Grünberg, 36402152725) e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku või elektronkirja pealkiri: „Kesk tn 13 kinnistu enampakkumine."

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime, elukohta või asukohta, isikukoodi või registrikoodi ja kontaktandmeid (telefon, e-posti aadress); nõusolekut enampakkumises osalemiseks ja kinnitus tingimustega nõustumise kohta; andmeid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; pakkumuse summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel).

Pakkumuste avamine toimub 29. detsembril 2020. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kinnitatud Otepää Vallavalitsuse 30.11.2020. a korralduse nr 2-3/681 lisana ja nendega saab tutvuda valla dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=266321.