« Tagasi

Kesk tn 13 kinnistu kordusenampakkumine

KIRJALIKU KORDUSENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

 

1. MÜÜGIOBJEKT

 

1.1. Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel Puka alevikus Kesk tn 13 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2461940, katastritunnus 60803:001:0012, pindala 1788 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa).

 

1.2. Kinnistu on hoonestamata, sellel paiknenud elamu hävis tulekahjus. Elamu kultuurimälestiseks olemine on kultuuriministri 15. veebruari 2018. a käskkirjaga nr 27 lõpetatud, kuid kinnistu kuulub Puka alevikumälestiste ühisesse kaitsevööndisse. Katastriüksusele jäävad avalikult kasutatava tee, sideehitise ja elektripaigaldise kaitsevööndid.

 

1.3. Kinnistu alghind on 4000 eurot.

 

2. ENAMPAKKUMISE ÜLDTINGIMUSED

 

2.1. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

 

2.2. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

2.2.1. enampakkumise korraldaja ja temaga seotud isikud (komisjoni liikmed, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased);

2.2.2. riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

 

2.3. Enampakkumise korraldajaks on Otepää Vallavalitsus. Enampakkumise viib läbi Otepää Vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

 

3. OSAVÕTUTASU JA TAGATISRAHA

 

3.1. Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot.

 

3.2. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast.

 

3.3. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 7. septembril 2021. a kell 10:00.

 

3.4. Enampakkumises osalejatele, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu enampakkumisel osalejale ei tagastata.

 

3.5. Müügilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa müügihinnast tulenevaks makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

 

4. VARAGA TUTVUMINE

 

4.1. Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

 

4.2. Kinnistu ja dokumentidega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast.

 

5. PAKKUMUSTE ESITAMINE

 

5.1. Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 7. septembriks 2021. a kella 10.00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või posti teel vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat Jaak Grünberg, 36402152725) e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku või elektronkirja pealkiri: „Kesk tn 13 kinnistu enampakkumine".

 

5.2. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

5.2.1. pakkuja nime, elukohta või asukohta, isikukoodi või registrikoodi ja kontaktandmeid (telefon, e-posti aadress);

5.2.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks ja kinnitus tingimustega nõustumise kohta;

5.2.3. andmed tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta;

5.2.4. pakkumuse summat;

5.2.5. pakkumise esitaja allkirja;

5.2.6. esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel).

 

5.3. Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta punktide 3.1., 3.2., 3.3., 5.1 ja 5.2 nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkujatel, kes kuuluvad punktis 2.2. nimetatud isikute ringi, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

 

5.4. Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras, märkides pakendile saabumise kuupäeva ja kellaaja.

 

5.5. Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vasta nõuetele, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

 

5.6. Kui pakkumused on võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus kolme tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Kui ükski pakkuja ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

 

6. PAKKUMUSTE AVAMINE

 

6.1. Pakkumuste avamine toimub 7. septembril 2021. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

 

6.2. Pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras.

 

6.3. Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohal viibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta Otepää Vallavalitsusele kirjalikult märkusi või kaebusi kolme tööpäeva jooksul, arvates enampakkumise toimumisest (aadress: Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn, e-posti aadress: vald@otepaa.ee).

 

6.4. Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

 

7. ENAMPAKKUMISE TULEMUSTE SELGITAMINE

 

7.1. Enampakkumise võitjaks on pakkuja, kelle pakutud hind on kõrgeim.

 

7.2. Enampakkumise tulemused kinnitab Otepää Vallavalitsus komisjoni ettepanekul.

 

7.3. Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine või enampakkumise nurjunuks tunnistamine toimub hiljemalt viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 

7.4. Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel on oluliselt rikutud vallavara valitsemise korras sätestatud nõudeid või enampakkumise võitjaks osutub punktis 2.2. nimetatud isik. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsuse korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

 

7.5. Enampakkumise võitjale toimetatakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta kätte postiga või elektrooniliselt. Elektroonilise saatmise korral peab enampakkumise võitja kinnitama korralduse kättesaamist kolme tööpäeva jooksul. Korraldusele lisatakse teade müügilepingu sõlmimise eeldatava aja kohta. Müügilepingu sõlmimise koht on Otepää vallasisene linn.

 

8. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE JA HINNA TASUMINE

 

8.1. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga notariaalselt tõestatud kinnistu müügileping.

 

8.2. Kui enampakkumise võitja keeldub punktis 7.5 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

 

8.3. Enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist, kuid mitte hiljem kui müügilepingu sõlmimisel.

 

8.4. Müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumise menetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

 

8.5. Kinnistu otsene valdus antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimisega.

 

8.6. Müügilepingu sõlmimisega seotud notari tasu ja riigilõivu tasub ostja.

 

Viide korraldusele