Majandusteenistuse juhataja

 
 
MAJANDUSTEENISTUSE JUHATAJA  AMETIJUHEND
 
 

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus: majandusteenistuse juhataja

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Kellele allub abivallavanem

1.4 Alluvad: teenuskeskuse juht, teenuskeskuse majandustöötaja, majandustöötaja, kalmistuvaht, puhastusteenindaja

1.5 Keda asendab: majandusteenistuse teenistujat või muud abivallavanema poolt määratud isikut

1.6 Kes asendab: abivallavanem või abivallavanema poolt määratud teenistuja

 

2. Ametikoha põhieesmärk

Majandusteenistuse juhtimine, ametijuhendis toodud valdkondlike ülesannete lahendamine.

 

3. Kvalifikatsiooninõuded

3.1 Kõrgharidus (eelistatult majandusvaldkonnas).

3.2 Kohaliku omavalitsuse korraldust ja teenistuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.

3.3 Riigihangete seaduse tundmine.

3.4 Oskus kasutada arvutit ning töötada andmekogude ja infosüsteemidega

3.5 Eesti keele oskus heal tasemel kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel

3.6 Hea suhtlemis- ja väljendusoskus, meeskonnatöö oskused, oskus planeerida tööprotsessi ja algatusvõime.

 

4. Teenistuskohustused

Majandusteenistuse juhataja teenistuskohustused on:

4.1 majandusteenistuse töö juhtimine ja koordineerimine;

4.2 jäätmemajanduse-, heakorra-, keskkonnakaitse- ning haljastusalaste küsimuste lahendamise korraldamine;

4.3 vallale kuuluva kinnisvara hoolduse koordineerimine ja valla esindamine korteriühistute koosolekutel;

4.4 teehoolduse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevuste korraldamine, sh lume- ja libedusetõrje ja talihooldetööde tellimine;

4.5 liikluskorralduslike küsimuste lahendamine;

4.6 elektri ja tänavavalgustusega seotud küsimuste lahendamine;

4.7 valla kalmistutel tööde ning valla avaliku WC tegevuse korraldamine;

4.8 omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloomade (hulkuvad loomad, eelkõige koerad ja kassid) püüdmise korraldamine;

4.9 enda valdkonna hangete ja tööde tellimine ning järelevalve teostamine tööde nõuetekohase täitmise üle;

4.10 teenistuse pädevuses olevate haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine või koostamise tagamine

4.11 oma tegevusvaldkonna eelarve ja tööplaani koostamine, täitmise jälgimine ja aruandlus;

4.12 koostöö tegemine vallavalitsuse teiste struktuuriüksuste, hallatavate asutuste, volikogu komisjonide ja muude organisatsioonidega oma eesmärkide saavutamiseks;

4.13 valdkonnaga seotud kirjavahetuse pidamine, teenistuskohustustega seotud dokumentide arhiveerimine;

4.14 muude seadustega pandud kohustuste ning abivallavanema või vallavanema poolt antud ühekordsete korralduste täitmine.

 

5. Õigused

5.1 Saada vallavalitsuse teenistujatelt ja valla asutustest teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente jms;

5.2 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

5.3 Teha vahetule ülemusele ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

5.4 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt valla rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega.

 

6. Vastutus

Majandusteenistuse juhataja vastutab:

6.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega ning käesoleva ametijuhendiga;

6.2 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud isikuandmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

6.3 isikuandmete kaitseks ettenähtud turvameetmete rakendamise eest;

6.4 teenistuskohustuste täitmiseks vastutavale hoiule või tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest;

6.5 avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1 Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekul.

7.2 Teenistuja nõusolekuta võib ametijuhendit muuta kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.