Majandusteenistuse juhataja

Jaak Grünberg
Majandusteenistuse juhataja
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses

03.09.2018 - majandusteenistuse juhataja
04.06.2018-31.08.2018 heakorraspetsialist (koosseisuväline)
 

Haridus
Haridustase: keskharidus

 

 

 

MAJANDUSTEENISTUSE JUHATAJA  AMETIJUHEND
 
 

1. Üldosa

 

1.1 Ametikoha nimetus: majandusteenistuse juhataja

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Kellele allub abivallavanem

1.4 Alluvad: teenuskeskuse juht, teenuskeskuse majandusspetsialist, kalmistuvaht, abiteenistuja, puhastusteenindaja

1.5 Kes asendab: abivallavanem

1.6 Ametikoha eesmärk: majandusteenistuse juhtimine, ametijuhendis toodud valdkondlike ülesannete lahendamine.

 

2. Tööülesanded

 

Majandusteenistuse juhataja:

2.1 juhib valla majandusteenistust, korraldab ja koordineerib kõiki ametijuhendis nimetatud tegevusi;

2.2 lahendab Otepää valla heakorraküsimusi, korraldab tänavate, väljakute jm vallale kuuluva kinnisvara hoolduse koordineerimine;

2.3 lahendab Otepää valla haljastusega seotud probleeme, korraldab puude lõikamist ning kooskõlastab kompaktse asutusega Otepää valla aladel puude raiumist;

2.4 esindab valda korteriühistute koosolekutel;

2.5 lahendab liikluskorralduslikke küsimusi;

2.6 korraldab teehoolduse ja ekspluatatsiooniga soetud tegevust, sh lume- ja libedusetõrje korraldamine ja talihooldetööde tellimise korraldamine;

2.7 lahendab jäätmekäitlusega seotud küsimusi;

2.8 lahendab elektri ja tänavavalgustusega seotud küsimusi;

2.9 korraldab valla kalmistutel töid ning valla avaliku WC tegevust;

2.10 korraldab omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloomade (hulkuvad loomad, eelkõige koerad ja kassid) püüdmist;

2.11 korraldab valdkonnaga seotud hangete (sh IT-alased hanked) ja tööde tellimist ning teostab järelevalvet tööde nõuetekohase täitmise üle;

2.12 korraldab valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamise vallavolikogule ja –valitsusele;

2.13 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi;

2.14 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;

2.15 kasutab vallavalitsuse poolt  sisseostetud tarkvara tööülesannete täitmiseks vajalikus mahus;

2.16 täidab muid abivallavanema poolt antud tööalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Vastutus

 

Majandusteenistuse juhataja vastutab: 

3.1 talle pandud töökohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest;

3.2 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

 

4. Õigused

 

Majandusteenistuse juhatajal on õigus:

4.1 teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;

4.3 saada tööks vajalikku tööalast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt valla rahalistele võimalustele;

4.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.5 kasutada tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.