Lastekaitsespetsialist

21.01.20

Kristel Ilves
Lastekaitsespetsialist

 

Haridus:
Haridustase: rakenduskõrgharidus
kõrgharidus omandamisel 
Tartu Ülikool, sotsiaal- ja sotsiaalpoliitika magistrantuur
2014 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenused

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.01.2018 - lastekaitsespetsialist

 

 

Lastekaitsespetsialisti ametijuhend

 

Ametikoha nimetus: lastekaitsespetsialist

Ametisse nimetamine: vallavanem

Kellele allub: sotsiaalteenistuse juhataja

Alluvad: ei ole

Keda asendab: lastekaitsspetsialist

Kes asendab: lastekaitsspetsialist

 

Ametikoha põhieesmärk

Lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Vanemate ja teiste lapse kasvatamises osalevate isikute vaheliste last puudutavate vaidluste lahendamine. Erivajadustega laste perede nõustamine, teenustele suunamine ja teenuste koordineerimine.

 

1. Kvalifikatsiooninõuded

1.1. Erialane kõrgharidus

1.2. Ametikoha töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus

1.3. Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus

1.4. Kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja asjamiskorra tundmine ja rakendamise oskus

1.5. Ülevaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus

1.5. Üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja õigussüsteemist

1.6. Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

1.7. Koostöö-, meeskonnatöö- ja väga hea suhtlemisoskus

 

2. Ametikohustused

2.1. Sotsiaalnõustamine

2.2. Arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste  määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine

2.3. Arvamuse andmine vanema õiguste äravõtmiseks või lapse äravõtmiseks vanemalt, materjali ettevalmistamine ning lapse huvide esindamine kohtus

2.4. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega

2.5. Kontaktide säilitamine hooldusele paigutatud lapse, omavalitsuse ja bioloogilise perekonna vahel ning loa andmine vanema kohtumiseks lapsega, kui vanemalt on ära võetud vanema õigused

2.6. Sõltuvusprobleemidega laste ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse korraldamine

2.7. Dokumentatsiooni ettevalmistamine erivajadustega laste suunamiseks õpilaskoduga kooli või vajadustele vastavasse õppeasutusse

2.8. Struktuuriüksuse juhtide ja peaspetsialistide poolt edastatud muude teenistusülesannete täitmine

2.9. Osalemine teenistusalaseks enesetäiendamiseks vajalikel eri-, kutse-  või ametialastel koolitustel

2.10. Tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine

2.11. Töö dokumendiregistri ja sotsiaalinfosüsteemiga

2.12. Koostöö teiste spetsialistide ja  institutsioonidega klientide probleemide lahendamiseks

 

3. Vastutus

3.1. Vastutab kliendi kohta koostatud informatsiooni õigsuse eest

3.2. Vastutab tema poolt asjaajamiskorrale vastavuse eest

3.3. Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasolekuning nende sihipärase kasutamise eest

3.4. Vastutab tööaruannetes esitatud andmete õigsuse eest

3.5. Vastutab teiste temale pandud ülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest

3.6. Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete, perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest

 

4. Õigused

4.1. Õigus teha ettepanekuid töövaldkonda reguleerivate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks

4.2. Õigus saada tööalast supervisiooni vastavalt osakonna rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega

4.3. Õigus saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel

4.4. Õigus saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast koolitust ningkirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega

4.5. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse ametnikelt ning teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt seadustes kehtestatud korrale.

4.6. Kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale

 

5. Ametijuhendi muutmine

5.1. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd teenistuses. Enne ametiülesannete täitma asumist muudatuse sisseviimise järgselt kinnitab lastekaitsespetsialist muudatusi oma allkirjaga.

5.2. Ametijuhendit võib muuta ilma lastekaitsespetsialisti nõusolekuta, kui õmberkorralduste tulemusena ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon nõutav erialane ettevalmistus, ei vähene ametniku palk ning oluliselt ei suurene ametiülesannete maht.

5.3. Ametijuhend vaadatakse läbi ja vajadusel muudetakse vähemalt üks kord aastas.