Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 24.05.2018

24.05.2018

  1. Otsustati lõpetada Kähri külas asuvate Piirisoo, Piirioru, Luiga, Vetsli, Piirimetsa ja Männimetsa kinnistute detailplaneeringu koostamine.
  2. Otsustati lõpetada Nõuni külas asuva Nurmemäe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
  3. Kinnitati ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Otsustati lugeda: 2.1 Otepää Vallavolikogu 1. oktoobri 2013. a määrusega nr 1-6-14 kehtestatud Otepää valla üldplaneering ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul; 2.2 Palupera Vallavolikogu 20. detsembri 2011. a otsusega nr 1-1/25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul; 2.3 Sangaste Vallavolikogu 20. juuli 2006. a otsusega nr 33 kehtestatud Sangaste valla üldplaneering ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul; 2.4 Puka Vallavolikogu 24. jaanuari 2002. a määrusega nr 1 kehtestatud Puka aleviku osaüldplaneering ülevaadatuks ja jätta osaüldplaneering kehtima senisel kujul; 2.5 Puka Vallavolikogu 22. juuni 1999. a määrusega nr 17 kehtestatud Puka valla üldplaneering ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul.
  4. Algatati Otepää valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine ja moodustati arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks juhtrühm järgmises koosseisus: volikogu esimees Jaanus Barkala; volikogu aseesimees Jaanus Raidal; volikogu liikmed: Kuldar Veere; Rein Pullerits;  Mare Raid; Heikki Kadaja; vallavanem Kaido Tamberg; ekspert Herko Sunts.
  5. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel pikendada sõiduauto Škoda Roomster 1,2 TSI kasutusrendile võtmiseks aktsiaseltsiga SEB Liising sõlmitud liisingulepingut nr L13106071 kaheks aastaks.
  6. Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis oleva 6080026 Oti-Soka tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 10353950) koosseisu kuuluvad katastriüksused: 1.1 Komsi külas asuv Oti-Soka tee T1 katastriüksus (katastritunnus 60801:001:0394, pindala 8551 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini ja harukilbi osas, koormatava ala pindalaga 868 m²; 1.2 Kibena külas asuv Oti-Soka tee T2 katastriüksus (katastritunnus 60801:001:0350, pindala 9282 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindalaga 382 m².
  7. Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017. a otsuse nr 1-4-52 „Otepää valla haridusasutuste hoolekogude koosseisu Otepää Vallavolikogu esindajate määramine" punkti 1.1 ja sõnastati see järgmiselt: „1.1 Otepää Gümnaasiumis Mare Raid, Keeni Põhikoolis Tatjana Laadi, Puka Keskkoolis Irja Sõnum ja Pühajärve Põhikoolis Andres Arike;".
  8. Asendati Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017. a otsuse nr 1-4-78 „Valgamaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine" punktis 1.1 nimi „Rando Undrus" nimega „Rein Pullerits".
  9. Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017. a otsuse nr 1-4-56 „Otepää Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: „1.1 kolmeliikmeline revisjonikomisjon;".
  10. Arvati Rando Undrus hariduskomisjoni koosseisust välja.