Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu istungil 20.12.2018

20.12.2018

  1. Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuse hallatavad raamatukogud Keeni Raamatukogu (registrikood 75015798), Kuigatsi Raamatukogu (registrikood 75002361), Nõuni Raamatukogu (registrikood 77000482), Otepää Linnaraamatukogu (registrikood 75027502), Puka Raamatukogu (registrikood 75002376), Pühajärve Raamatukogu (registrikood 75027637) ja Sangaste Raamatukogu (registrikood 75015781) liitmise teel ümber üheks Otepää Vallavalitsuse hallatavaks asutuseks Otepää Raamatukogu järgmiselt: 1. Keeni Raamatukogu, Kuigatsi Raamatukogu, Nõuni Raamatukogu, Puka Raamatukogu, Pühajärve Raamatukogu ja Sangaste Raamatukogu tegevus lõpetatakse 31. detsembril 2018. a; 2. Otepää Linnaraamatukogu jätkab alates 1. jaanuarist 2019. a tegevust Otepää Vallavalitsuse hallatava asutusena Otepää Raamatukogu (registrikood 75027502).
  2. Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange „Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine".
  3. Otsustati algatamata jätta Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
  4. Kehtestati Otepää Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
  5. Nõustuti AS-i Otepää Veevärk (registrikood 10273845) ühinemisega osaühinguga Puka Vesi (registrikood 12548743), kusjuures ühendav ühing on AS Otepää Veevärk ja ühendatav ühing on osaühing Puka Vesi.
  6. Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele projekti „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" omafinantseeringu tasumiseks garantii summas kuni 209 031 eurot.
  7. Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele projekti „Otepää hooldekodu ehitamine" omafinantseeringu tasumiseks garantii summas kuni 500 000 eurot.
  8. Kehtestati Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030.
  9. Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022.