Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 22.11.2018 istungi päevakord

1. Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Angelika Armolik
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Tatjana Laadi

2.      Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017. a määruse nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord" muutmine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Valdur Sepp
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Marika Viks

3.      Otepää Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ümberkorraldamine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Valdur Sepp
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Marika Viks

4.      Otepää Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Valdur Sepp
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Marika Viks

5.      Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määruse nr 13 „Raamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Valdur Sepp
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Marika Viks

6. Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 kinnitamine

Ettekandja: ehitusteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

ÜVKA kava on kättesaadav https://www.dropbox.com/sh/6e30evyiaa2a3ep/AABcMUsOM9wqunnfMYLV7Ko6a?dl=0

7. Riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: ehitusteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

8. Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

9. Töövõtulepingu sõlmimiseks loa andmine 

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

10. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

11. Otepää valla arengukava ja eelarvestrateegia arutamine

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts

12. Informatsiooni esitamine valla teede olukorrast ja teehoiu rahade kasutamisest

Ettekandja: abivallavanem Kajar Lepik

13. Vallavalitsuse informatsioon