Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 21.02.2019 istungil

21.02.2019

 1. Otsustati kiita heaks Otepää valla ja Ukraina Palanski kohaliku omavalitsuse koostöölepingu projekt.Volitati vallavanemat allkirjastama koostöölepingut.
 2. Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv Tartu mnt 2 kinnistu (registriosa nr 2243640, katastritunnus 63601:001:0166, pindala 3425 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 120 m².
 3. Tunnistati kehtetuks Sangaste Vallavolikogu 11. mai 2015. a otsus nr 15 „Keeni Põhikooli põhimääruse kehtestamine".
 4. Muudeti Puka Vallavolikogu 11. märtsi 2016. a otsust nr 14 „Puka valla munitsipaalharidusasutuste tegevuse ümberkorraldamine".
 5. Otsustati kiita heaks Otepää valla ja Vihti valla koostöölepingu projekt. Volitati vallavanemat allkirjastama koostöölepingut.
 6. Valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadiks: 1.1 Kristi Mitt; 1.2 Kristina Reigo; 1.3 Rita Pärnik; 1.4 Mari Mõttus.
 7. Otsustati arvata Merle Soonberg kogukondade koostöö komisjoni koosseisust välja.
 8. Otsustati arvata kultuurikomisjoni koosseisust välja: 1.1 Sirje Ginter; 1.2 Kairi Rebane1.3 Marko Tiirmaa. Kinnitati kultuurikomisjoni liikmeks: 2.1 Merilin Kirbits; 2.2 Jorma Riivald.
 9. Kehtestati reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
 10. Muudeti Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a määrust nr 2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine".
 11. Kehtestati Keeni Põhikooli põhimäärus.
 12. Kehtestati Puka Põhikooli põhimäärus.
 13. Kehtestati Otepää valla 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.