Vallavolikogu istungil

Otepää vallavolikogu 03.04.2020 istungil

03.04.2020

  1. Muudeti Otepää Vallavolikogu 27. septembri 2012. a määrust nr 10 „Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel".
  2. Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneering (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1857DP3).
  3. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange "Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli koolitoiduteenus 2020 – 2023".
  4. Otsustati maksta Kaido Tambergile vallavanema ametist vabastamisel hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses summas 11 040 eurot.
  5. Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 1.1 vallavanem Jaanus Barkala; 1.2 vallavalitsuse liige Uuno Laul; 1.3 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.4 vallavalitsuse liige Valdur Sepp.
  6. Määrati Otepää vallavanema Jaanus Barkala töötasuks Eesti keskmise brutokuupalga 2,5-kordne määr kalendrikuus.
  7. Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale ajavahemikul 31. märts – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
  8. Valiti Otepää Vallavolikogu esimeheks Rein Pullerits.
  9. Otsustati maksta volikogu esimehele Rein Pulleritsule ajavahemikul 3. aprill – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.