Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 19.03.2020 istungil

19.03.2020

  1. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sisetehinguna sõlmida osaühinguga PALU- TEENUS töövõtuleping heakorratööde teostamiseks Otepää vallas ajavahemikul 1. aprill 2020. a kuni 31. märts 2025. a.
  2. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Puka Kogukonnaga leping Puka alevikus Kooli tn 6 asutusehoone ruumide tasuta kasutusse andmiseks.
  3. Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" lisa punkti 5.7 veerus 5 tugiisiku koormuseks 3 kohta.
  4. Kehtestati Otepää Vallavalitsuse teenistusgruppide põhipalga vahemikud vastavalt lisale.
  5. Otsustati valida Otepää vallavanemaks Jaanus Barkala.
  6. Kinnitati Otepää valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
  7. Otsustati delegeerida Otepää valla andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine Otepää Vallavalitsusele.