Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu istungil 20.02.2020

20.02.2020

 1. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1.1 Sangaste alevikus asuv Kooli tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 16310150, katastritunnus 55701:001:0040, pindala 4362 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 12 m2; 1.2 Sangaste alevikus asuv Nooruse tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 16723550, katastritunnus 55701:001:0044, pindala 672 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 12 m2; 1.3 Sangaste alevikus asuv Kooli põik kinnistu (kinnistu registriosa nr 16733950, katastritunnus 55701:001:0045, pindala 1295 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 28 m2; 1.4 Sangaste alevikus asuv Mäe tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 16626650, katastritunnus 55701:001:0046, pindala 3644 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 516 m2; 1.5 Keeni külas asuv Keeni tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 16289950, katastritunnus 55701:001:0037, pindala 3607 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 95 m2; 1.6 Keeni külas asuv Hoovi tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 16728550, katastritunnus 55701:001:0035, pindala 1249 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 32 m2; 1.7 Keeni külas asuv Kooli tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 16275950, katastritunnus 55701:001:0001, pindala 2717 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 8 m2.
 2. Otsustati võõrandada enampakkumisel järgmine vallavara: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 788 m2) alghinnaga 40 000 eurot; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Kase tn 13 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327240, katastritunnus 55601:007:0006, pindala 3100 m2) alghinnaga 50 000 eurot.
 3. Määrati Otepää Vallavalitsuse liikmele (v.a Otepää vallavanem ja üle 0,8 koha suuruse koormusega Otepää Vallavalitsuse teenistuses olev teenistuja) makstava hüvitise suuruseks 300 eurot kuus. Määrati vallavanemat asendavale vallavalitsuse liikmele vallavanema asendamise eest makstavaks hüvitiseks 25% vallavanema töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017. a otsus nr 1-4/70 "Otepää Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine ".
 4. Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Barkalale ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 5. Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 6. Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 7. Otsustati anda vallavanemale 2020. aasta puhkus järgmiselt: 03.-06.08.2020, 01.10.-31.10.2020
 8. Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida MTÜ-ga Otepää Aedlinn maa tasuta kasutamise leping Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve rannapark kinnistu (registriosa nr 1929140, katastritunnus 63601:002:3520, pindala 113 967 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ca 3100 m2 suuruse osa kasutusse andmiseks vastavalt otsusele lisatud lepinguprojektile.
 9. Otsustati anda Otepää Aukodaniku nimetus Ene Keldrile.
 10. Otsustati kehtetuks tunnistada Otepää Vallavolikogu määrused: 1) Otepää Vallavolikogu 21. juuni 2012. a määrus nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise kord"; 2) Otepää Vallavolikogu 20. juuni 2018. a määrus nr 9 „Puka Lasteaia põhimäärus".
  Otsustati kehtetuks tunnistada Puka Vallavolikogu määrused: 1) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 11 „Puka valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord"; 2) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 12 „Reservfondi vahendite kasutamise kord"; 3) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 13 „Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele"; 4) Puka Vallavolikogu 8. augusti 2013. a määrus nr 11 „Lastevanemate osalus õppevahendite kulude katmisel"; 5) Puka Vallavolikogu 13. veebruari 2014. a määrus nr 1 „Puka valla munitsipaalomandis olevate elu- ja mitteeluruumide rendihindade kehtestamine"; 6) Puka Vallavolikogu 29. aprilli 2016. a määrus nr 16 „Puka vallavara valitsemise kord"; 7) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 13 „Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine"; 8) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 14 „Planeerimisseaduse rakendamine Puka vallas"; 9) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja ülesannete delegeerimine"; 10) Puka Vallavolikogu 30. septembri 2016. a määrus nr 19 „Puka valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord"; 11) Puka Vallavolikogu 27. oktoobri 2016. a määrus nr 23 „Puka vallavalitsuse palgajuhend"; 12) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 7 „AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"; 13) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 8 „Aktsiaseltsi Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri".
  Otsustati kehtetuks tunnistada Sangaste Vallavolikogu määrused:  1) Sangaste Vallavolikogu 4. veebruari 1999. a määrus nr 2 „Omandireformi reservfondi ja eluasemefondi laekunud raha kasutamise korra kinnitamine"; 2) Sangaste Vallavolikogu 10. veebruari 2000. a määrus nr 1 „Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine"; 3) Sangaste Vallavolikogu 25. aprilli 2000. a määrus nr 3 „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamisel piiriprotokolli koostamise eest võetava tasu kehtestamine"; 4) Sangaste Vallavolikogu 4. detsembri 2001. a määrus nr 5 „Vallateede kaitsevööndi laiuse kehtestamine"; 5) Sangaste Vallavolikogu 9. oktoobri 2003. a määrus nr 4 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine"; 6) Sangaste Vallavolikogu 9. oktoobri 2003. a määrus nr 5 „Ehitusmääruse kinnitamine"; 7) Sangaste Vallavolikogu 31. jaanuari 2008. a määrus nr 4 „Vallaasutuse Sangaste Lasteaed rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine"; 8) Sangaste Vallavolikogu 26. märtsi 2013. a määrus nr 3 „Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend"; 9) Sangaste Vallavolikogu 27. märtsi 2014. a määrus nr 2 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine"; 10) Sangaste Vallavolikogu 11. mai 2015. a määrus nr 2 „Keeni Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord".
 11. Otsustati delegeerida seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud riikliku järelevalve ülesannete täitmine Otepää Vallavalitsusele.