Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 21.03.2019 istungil

21.03.2019

 1. Kinnitati vallateede 2019. aasta esialgne remondikava.
 2. Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneering.
 3. Nõustuti UPM-Kymmene Otepää AS-i keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-34605 muutmisega.
 4. Otsustati osaleda liikmena Eesti Linnade ja Valdade Liidus. Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul: 2.1 Jaanus Barkala (asendaja Jaanus Raidal); 2.2 Kaido Tamberg (asendaja Kajar Lepik). Nimetati Otepää valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus: 3.1 Jaanus Barkala (asendaja Kaido Tamberg).
 5. Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange „Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 2019/2020 õppeaasta koolitoiduteenus".
 6. Täiendati Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsust nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" lisa punktiga 5.9 järgmiselt: lisati isikliku abistaja töökoht.
 7. Otsustati anda vallavanemale 2019. aasta puhkus järgmiselt: 01.04-14.04.2019; 06.05.-19.05.2019; 22.07-29.07.2019.
 8. Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 9. Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Barkalale ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 10. Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 11. Otsustati arvata Raivo Nurmetu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja.
 12. Kehtestati Puka Kunstikooli põhimäärus.