Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu istungil 20.06.2018

20.06.2018

 1. Kinnitati Puka valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
 2. Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk tasuta Otepää valla omandis olev ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem Sangaste alevikus, Keeni külas ja Lossiküla külas.
 3. Kinnitati Otepää valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
 4. Kinnitati Sangaste valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
 5. Tunnistati osaliselt kehtetuks Arula külas asuv Madsa Puhkeküla detailplaneering.
 6. Lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange „Otepää valla koolitoiduteenus".
 7. Nõustuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS (registrikood 90001977) ühinemisega Sihtasutusega OTEPÄÄ TERVIS (registrikood 90013437), kusjuures ühendav sihtasutus on SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS ja ühendatav sihtasutus on Sihtasutus OTEPÄÄ TERVIS.
 8. Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk tasuta osaühingu Puka Vesi osa.
 9. Otsustati taotleda Keskkonnaministeeriumilt Otepää vallasiseses linnas asuvate Aakre metskond 49 (kinnistu registriosa nr 5868250) ja Aakre metskond 50 (kinnistu registriosa nr 5883050) kinnistute otsustuskorras võõrandamist Otepää vallale riigivaraseaduse § 33 lõike 1 punkti 1 alusel.
 10. Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida SIHTASUTUSEGA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS leping Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone ruumide tasuta kasutusse andmiseks.
 11. Arvati Margus Mäll arengu- ja innovatsioonikomisjoni koosseisust välja.
 12. Kehtestati Puka Lasteaia põhimäärus.