« Tagasi

MKM töötas välja abipaketi turismisektorile

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös KredExi ja EASiga välja töötanud abipaketi turismisektori toetamiseks. Turismiettevõtjatel on võimalik saada laenukäendust soodsatel tingimustel KredExist, lisaks saavad väikese ja keskmise suurusega turismiettevõtjad ning turismiteenust pakkuvad mikroettevõtjad taotleda otsetoetust EASist.

 

„Alates kriisi algusest on turismisektor olnud üks neist sektoritest, kes on saanud kõige kiiremini ja suuremas mahus kannatada ning kohati on ettevõtjate käive kahanenud nulli. Seega on riigipoolne tugi äärmiselt oluline, et meie turismiettevõtjad peaksid vastu kuni olukorra normaliseerumiseni," selgitas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. „Soovin tänada nii ettevõtjaid kui erialaliite, kes on teinud väga tihedat koostööd nii KredExi kui EASiga ning andnud jooksvalt tagasisidet sellest, millised meetmed nende jaoks töötaksid ja millised mitte. See tagasiside on olnud meile väga vajalik, et saaksime disainida ja rakendada abimeetmeid, millest ettevõtjatel ka reaalselt kasu on," lisas Karu.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hakkab läbi KredExi pakkuma soodsaid laenutooteid suurtele turismiettevõtjatele. KredEx hakkab lähinädalatel pakkuma soodsamatel tingimustel erakorralist käendust majutus- ja toitlustussektoris tegutsevate ettevõtjate ning reisibüroode ja reisikorraldajate uutele laenudele. Käenduse eesmärgiks on võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

 

Lisaks hakkab Majandus ja kommunikatsiooniministeerium läbi EASi pakkuma otsetoetust väikese ja keskmise suurusega turismiettevõtjatele (majutus-, toitlustus- ja reisiettevõtjatele ning turismiatraktsioonidele) ning turismiteenust pakkuvatele mikroettevõtjatele. Turismi kriisitoetuse summa on 25 miljonit eurot ning toetuse suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja vajadustest kriisiperiood üle elada.

 

Et toetada turismiettevõtjaid, kes tegutsevad karantiinis olevatel saartel, on 25 miljoni euro sees eraldi määratud 1 miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi abi 1 miljoni euro ulatuses Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele. Toetused, mis on suunatud nii saartel kui Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtjatele, ei ole otseselt piiratud nendele määratud toetussummaga. Juhul, kui piirkonnast tuleb taotlusi üle 1 miljoni euro, siis kandideerivad ülejäänud taotlused samadel alustel teiste taotlejatega mujalt piirkondadest.

 

Karu märkis, et KredExi ja EASi meetmed on küll välja töötatud, kuid rakendamiseks vajavad veel Euroopa Komisjoni ja vabariigi valitsuse heakskiitu. „Mõistame ettevõtjate põhjendatud soovi toetused kiiresti kätte saada, aga eelnevalt vajame Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, mille saadavad EAS ja KredEx läbi rahandusministeeriumi hindamisele käesoleval nädalal. Pärast seda otsustab valitsus aprilli lõpus lõplikult toetuste suunad ja määrad," selgitas Karu.

 

Meetmete täpsed kriteeriumid ja taotlemise tingimused avalikustatakse KredExi ja EASi poolt siis, kui abipakett saab vabariigi valitsuse poolt heakskiidu.

 

Lisaks on turismiettevõtjatel sõltuvalt profiilist võimalik toetust saada ka EASi teistest meetmetest, Maaelu Edendamise Sihtasutusest ja Töötukassalt.

 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2