« Tagasi

Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega.

 

„Teame, et pikaajalisel pingeseisundil võib olla laastav mõju meie vaimsele tervisele. On väga oluline pakkuda tänases eriolukorras inimestele tuge ja suuniseid, kuidas kriisis enda ja teiste vaimset tervist hoida," rääkis sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse juhataja Mari Tikerpuu ning lisas, et kui keegi kahtleb, kas helistada või mitte, siis tuleks igal juhul helistada ja spetsialistiga rääkida.

 

Samuti on oodatud inimeste kõned, kes on mures oma lähedaste pärast ning soovivad arutada, kuidas pakkuda neile paremat emotsionaalset tuge. „Eriti soovime olemas olla esmareageerijatele, kes peavad igapäevaselt toime tulema suure töökoormusega ja lähedastest eemalolekuga," rääkis Tikerpuu.

 

„Häirekeskuse infoliinile 1247 on tänaseks helistanud ligikaudu 18 000 inimest, kes on vajanud eriolukorras toimetulekuks infot ja ka tuge. Koostöö ohvriabi kriisiabitelefoniga võimaldab meil pakkuda professionaalset tuge neile inimestele, kes selles keerulises olukorras seda hetkel väga vajavad. Ma olen väga tänulik ohvriabi meeskonnale, et nad meile oma abikäe ulatasid," rääkis Häirekeskuse kriisistaabi juht Helmer Hallik.

 

Kahe telefoni koostööni jõuti elanikkonna üha kasvavast vajadusest psühholoogilise toe järele. Ehkki 1247 vabatahtlikud on abivajajatele ka siiani esmast tuge pakkunud, võimaldab koostöö sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega aidata veelgi rohkemaid inimesi, toetada esmareageerijate töövõime säilimist ja ennetada nende läbipõlemist.

 

Psühhosotsiaalset kriisiabi korraldab Eestis sotsiaalkindlustusamet. Psühholoogilise esmaabi pakkumine on osa laiemast kriisiabist. Eriolukorra vältel aitavad psühhosotsiaalse kriisiabi tegevused kaasa elanikkonna psühhosotsiaalsele hakkamasaamisele ja kohanemisele.

 

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 vabatahtlike toetavad ja aitavad kõnedele vastata sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad.

 

  • 1247 telefoni teel pakutakse psühholoogilist esmaabi kõikidele abivajajatele
  • Helistama on oodatud teiste hulgas ka esmareageerijad, kes vajavad tuge ja abi stressiga toime tulemiseks
  • Inimesi nõustatakse 24/7 eesti, vene ja inglise keeles
  • Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2