« Tagasi

COVID-19 käitumisjuhised loomapidajatele

Praegu puuduvad tõendid selle kohta, et lemmikloomad või muud koduloomad võiksid uue koroonaviirusega COVID-19 nakatuda. Lisaks pole praegu tõendeid selle kohta, et lemmikloomad või muud koduloomad oleksid inimestele nakkusallikad. Ehkki viirus algset pärineb väidetavalt loomadelt, levib see nüüd vaid inimeselt inimesele. Arvatakse, et inimestevaheline levik toimub peamiselt hingamisteede kaudu.

Elementaarsete hügieeninõuete täitmine aitab kaitsta ka mitmesuguste tavaliste bakterite eest nagu E. coli ja salmonella, mis võivad loomadelt inimestele üle kanduda. Seetõttu pärast loomadega kokkupuutumist on soovitav pesta käsi vee ja seebiga.

Kuna loomad ei ole inimesele nakkusallikaks, on loomapidajal jätkuvalt ohutu tegeleda peetavatele loomadele vajaliku hoolitsuse võimaldamisega nagu seda on loomade söötmine-jootmine, arstiabi tagamine, sööda varumine jm tegevused. Juhul kui pole tagatud loomade heaolu, siis paljudel juhtudel võib olla otseselt ohustatud nende terviseseisund või isegi elu. Ka kriisiolukorras on loomade heaolu tagamine oluline ning loomade hooletusse jätmine ei ole lubatav .

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab nakkuse vältimiseks lähtuda tavapärastest nõuetest, mis kehtivad mitmete haiguste kohta. Need on:

 • pese tihti käsi, korrektne kätepesu protseduur on leitav SIIT (PDF);
 • väldi kontakti (vähemalt 1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või aevastamine;
 • väldi silmade, nina ja suu katsumist;
 • kui sul on palavik, köha, nohu, hingamisraskused, pöördu perearsti poole;
 • ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte.

Lihakäitlemisettevõtete töötajad, turgudel loomi ja toitu kontrollivad veterinaararstid, turgude töötajad ja farmides elusloomadega töötavad isikud ja loomseid saadusi käitlevad isikud peaksid järgima isikliku hügieeni reegleid, erilist tähelepanu pöörata sagedasele kätepesule pärast loomade ja loomsete saaduste käsitlemist.

 • Kasutama peaks tööriietust ja kindaid loomade ja värskete lihasaaduste käsitlemisel.
 • Kasutatavaid töövahendeid ja töökohta peaks regulaarselt desinfitseerima, vähemalt kord päevas.
 • Kaitseriietus tuleks eemaldada ja pesta peale töö lõppu. Soovitatav on tööriided/kaitseriided ning muud töövahendid hoida töökohas ning pesta neid kohapeal.

Järgige elementaarseid hügieeninõudeid pestes käsi:

 • pärast tualeti kasutamist;
 • enne tööle asumist / naasmist;
 • enne ja pärast söömist või suitsetamist;
 • enne kinnaste kätte panemist;
 • pärast loomade või loomsete jäätmete puudutamist.

NB! Kõik kirjeldatud meetmed on suunatud inimeselt inimesele viiruse võimaliku leviku vältimiseks.

Veterinaar- ja Toiduamet


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2