« Tagasi

Otepää valla üldplaneeringu kaasamiskoosolekud

Ootame ideid ja ettepanekuid OTEPÄÄ VALLA ÜLDPLANEERINGU jaoks, et tagada vallas hea ruumilahendus ja elukeskkond

Ideede ja ettepanekute kogumiseks korraldab Otepää vallavalitsus koostöös Kobras AS-ga kaasamiskoosolekud.

Koosolekud toimuvad veebis, Zoom rakenduse kaudu. Reeglina pole arvutis vajalik rakendust eelnevalt  laadida, nutitelefoni tuleb Zoomi rakendus ala laadida.

Piirkond

Kuupäev

Kellaaeg

Vidrike, Koigu, Raudsepa, Truuta ja Nüpli küla

06.04.2021

17:00-17:45

Ilmjärve, Kassiratta, Kaurutootsi ja Tõutsi küla

06.04.2021

17:50-18:40

Pedajamäe, Pilkuse, Kastolatsi, Mägestiku,

06.04.2021

18:45-19:30

Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla

07.04.2021

17:00-18:10

Keeni, Kurevere, Mäeküla, Mägiste, Pringi, Sarapuu, Vaardi, Vaalu, Ädu ja Kuigatsi küla

07.04.2021

18:15-19:30

Vana-Otepää, Otepää ja Pühajärve küla

08.04.2021

17:00-17:55

Sihva, Arula, Kääriku, Märdi ja Mäha küla

08.04.2021

18:00-19:00

Sangaste, Lossiküla, Tiidu, Lauküla, Restu ja Risttee küla

13.04.2021

17:30-19:00

Puka,  Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kolli, Plika, Prange ja Põru küla

14.04.2021

17:30-19:00

Otepää aedlinn*

15.04.2021

17:00-17:30

Otepää linn

15.04.2021

17:30-19:00

 

Enne koosolekut on soovitatav tutvuda koostamisel oleva üldplaneeringu maakasutuskaartidega ja maakasutuse juhtfunktsioonide selgitustega: https://kobras.sharepoint.com/:f:/s/Planeerijad/EjrgAxmTCS9JmdQ-J5wP0YkBBVGlji3cQdBQJlOhVtykAA?e=Z3jIm9

 

Mõelda soovitame vähemalt järgmistele küsimustele:

 1. Kus paiknevad kogunemiskohad / külaplatsid, mis võiksid kindlasti puhkealadena alles jääda?
 2. Kus on soov ehitada ehituskeeluvööndi piirkonda? Üldplaneeringuga on võimalik teha ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuid, et võimaldada ehituskeeluvööndisse rajada ehitist, mida sinna muidu ehitada ei tohiks või mille ehitamiseks on muidu vajalik koostada detailplaneering. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemiseks on kindlasti tarvis vallale esitada soovitud ehitise kirjeldus ja täpne asukoht.
 3. Kus avanevad huvitavad või ilusad vaated, mida tuleks kindlasti hoida?
 4. Millistes suundades oleks vaja luua liikumisvõimalusi jalgrattaga?
 5. Kus paiknevad aktiivselt kasutatavad supluskohad, kuhu oleks tarvis rajada rannaga seotud inventari (riietuskabiine, pinke, prügikaste, pallimänguväljakuid)?
 6. Kus on tarvis tagada (avalikult kasutatavale) veekogule parem juurdepääs?
 7. Kus on probleeme parkimisega?
 8. Kas Teie omanduses on maid, kuhu võiks ürituste ajal ette näha ajutise parkla rajamise (kokkuleppel ürituse korraldajaga)? Ajutise parkla maakasutuse võimaldamine ei kohusta selleks ning ei takista maa sihtotstarbelist kasutamist, kui tekib soov parklat mitte enam välja rentida. Kaardistaksime planeeringuga vastavad kohad, et omada ülevaadet, millised on valla võimalused ürituste ajal parkimisteenuste pakkumiseks.
 9. Millised objektid valla territooriumil vajaksid kindlasti säilitamist ja mis on nende väärtuseks?
 10. Kus on tarvis kindlasti muuta maakasutuse otstarvet (kavandada elamumaa, ärimaa või midagi muud, mis erineb praegusest maakasutuse otstarbest?
 11. Kas ja kuhu on vajadus kavandada kogukondlikult kasutatavaid aiandusmaid, mänguväljakuid, spordiplatse?
 12. Tagamaks tihedama asustusega piirkondades ühtsed arhitektuursed tingimused, on oodatud ettepanekud üldplaneeringus toodud kompaktse asustusega alade ja tiheasustusalade piirimuutuste osas.

*Otepää aedlinna elanikel on soovitatav tutvuda Otepää aedlinna kui miljööala tingimustega ja soovi korral teha ettepanekuid nende täiendamiseks või täpsustamiseks.

 

ZOOMi link koosolekul osalemiseks http://bit.ly/OtepaaYP

Planeeringu koostamist koordineerib Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialist Neeme Kaurov (766 4820 Neeme.Kaurov@otepaa.ee)