« Tagasi

Otepää valla üldplaneeringu ja KSH algatamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 18. oktoobril otsusega nr 1-3/58 algatada Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

 

Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 86 „Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 21. oktoobril 2017. a, uus omavalitsusüksus Otepää vald. Valla territoorium on 520,21 km². Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 11 kohaselt haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates.

 

Otepää valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujundamiseks läbi 2013. a kehtestatud Otepää valla üldplaneeringus väljatöötatud ja hästi töötavate üldiste põhimõtete ja tingimuste neid kohandades kogu valla territooriumile sobivaks ning kaasajastades vastavalt kehtivale seadusandlusele ja kehtivatele õigusaktidele. Üldplaneeringuga luuakse eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilimiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. Otepää valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostaja  Otepää Vallavalitsus koostöös konsultandiga. Konsultant ja KSH koostaja selgub peale hanketulemuste kinnitamist. Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus. Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää).

 

Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsus