Käimasolevad/lõppenud projektid

« Tagasi

ISTE projekti pakkumiskutse: lisatoetuste komponendid

PAKKUMISKUTSE

LISATOETUSE  KOMPONENTIDE  PAKKUMISE

HANKES OSALEMISEKS

 

 

 

Hankija:

Otepää Vallavalitsus, registrikood 75001566, asukoht Lipuväljak 13, Otepää linn, Otepää vald, Valgamaa 67405; telefon 76 64 804, vald@otepaa.ee, koduleht: www.otepaa.ee;

Lisainfo: sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk, tel 52 47 930; pille.sikk@otepaa.ee ja hankespetsialist Tõnis Piir, tel 50 97 916, tonis.piir@otepaa.ee.

 

Hange toimub Sotsiaalkindlustusameti projektikonkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022" raames. Projekti rahastab Euroopa Liit ehk Euroopa Sotsiaalfond, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine", tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine".

 

 

1.Pakkumuse esitamise kutse

Hankija teeb ettepaneku kõigile hankelepingu esemest (lisateenuste pakkumisest) huvitatud isikutele esitada pakkumus vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele.

 

 

2. Hankelepingu ese

2.1Hanke esemeks on lisatoetuse komponentide osutamine pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" Otepää valla haldusterritooriumil perioodil 01.05.2022 - 31.12.2022 käesolevas projektis osalemiseks nõusoleku andnud psüühilise erivajadusega inimestele.

  1. Maksimaalne teenusel osalejate arv Otepää vallas on 5 isikut.

2.3 Lisatoetuse komponentide sisu peab vastama Sotsiaalkindlustusameti poolt vastavale komponendile esitatud nõuetele, mis on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel (vt. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Erihoolekanne/ISTE/teenuskomponentide_loetelu.pdf) ning lisatud käesoleval kutsele (lisa 1). Kliendid eelistavad tõenäoliselt individuaalset teenust grupitööle.  

  1. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

2.5 Lisatoetuse komponendi osutaja peab tagama, et teenus on kvaliteetne Eesti sotsiaalteenuste ning erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhiste mõistes. Hankija võib jätta kvalifitseerimata pakkuja, kelle puhul on põhjendatud kahtlus, et pakkuja ei suuda tagada kvaliteetset teenuse osutamist või ei vasta muul objektiivsel põhjusel hangitava teenuse osutamiseks vajalikele tingimustele.

2.6 Kogu projekti teenuskomponentide maht (nii baasteenuse kui lisateenuste osutamiseks) projekti lõpuni 5 kliendi peale kokku on 21 900 eurot.

 

 

3. Pakkumuse esitamine ja hankelepingu sõlmimise tähtajad:

3.1 Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat Pille Sikk, 47905282720) hiljemalt 25.04.2022 a. kell 17.00 aadressil vald@otepaa.ee. E-kiri palume varustada märkusega „ISTE Otepää vallas".

Juhul, kui Te ei soovi hinnapakkumist esitada, teatage sellest palun esimesel võimalusel e-kirjaga aadressil pille.sikk@otepaa.ee .

3.2 Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti aadressile. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.

3.3 Palume pakkumuses esitada pakkuja ametlik nimi, registrikood, allkirjaõigusliku isiku andmed ning kontaktisiku andmed.

3.4 Pakkumuses esitatud hind peab olema jõus projekti lõpuni (kuni 31.12.2022). Pakkuja esitab sellekohase kinnituse pakkumuses.

3.5 Otepää Vallavalitsus jätab endale õiguse valida mitu sama lisateenuse komponendi osutajat, kui osutajad vastavad esitatud nõuetele. Klientide jaotuse mitme teenuseosutaja vahel (suunamise konkreetse teenuseosutaja juurde) otsustab baasteenuse osutaja koostöös kliendiga.

3.6 Otepää Vallavalitsus jätab endale õiguse vahetada kliendile määratud esialgset lisateenuse osutajat, kui teenuseosutaja ja kliendi vahel tekivad lahendamatud vastuolud ning teenuseosutaja vahetamine on võimalik.

3.7 Edukaks tunnistatud pakkujatega sõlmitakse hankeleping (raamleping) kestusega kuni 31.12.2022 a.

 

 

4. Pakkujale ja pakkumusele kehtestatavad nõuded:

4.1 Pakkujaks saab olla juriidiline isik (sh FIE). Soovitav on, et äriregistris märgitud põhitegevusalade loetelu hõlmab sotsiaalhoolekandelisi või käesolevas hankes soovitud tegevusi. Juhul, kui Teil on juba tegevusluba rehabilitatsiooniteenuse või mõne erihoolekandeteenuse osutamiseks, palume esitada pakkumises selle andmed.

4.2 Teenuse osutamise ruumid peavad asuma Otepää vallas.

Palume esitada pakkumuses pakkuja tegevuskoha aadress Otepää vallas (ei pea langema kokku juriidilise aadressiga, juhul kui see on registreeritud mujal).

Kokkuleppel inimesega võib teenust osutada ka isiku kodus, sellisel juhul palume see pakkumises ära märkida. Juhul kui pakute erinevaid komponente eri asukohtades, palume asukoht märkida komponentide kaupa.

4.3 Teenuseosutaja ruumid peavad vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 66 p 4 ja p 5 sätestatud tingimustele tuleohutuse, tervisekaitse ja juurdepääsu kohta.

4.4 Teenuskomponenti osutav töötaja peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 68 ja § 86 esitatud hariduslikele nõuetele vastavalt igale komponendile.

 

Personaalset toetust erakorralistes olukordades võib pakkuda tegevusjuhendaja, kelle haridus vastab SHS § 86 toodud nõuetele.

Psühholoogilist nõustamist perele võib osutada psühholoog või psühhoterapeut, kes vastab SHS § 68 toodud nõuetele.

Vaimse tervise alast nõustamist kliendi perekonnale võib pakkuda tegevusjuhendaja või kogemusnõustaja, kes vastab SHS § 68 ja/või § 86 toodud nõuetele.

Kogemusnõustamist perekonnale võib pakkuda kogemusnõustaja, kes vastab SHS § 68 lg 4 toodud nõuetele.

Intervallhoidu võib pakkuda (kliendiga vahetult tegeleda) tegevusjuhendaja, kes vastab SHS § 86 toodud nõuetele.

Sotsiaalsete suhete toetamise komponenti võib pakkuda tegevusjuhendaja, kogemusnõustaja või rehabilitatsioonispetsialist, kes vastab SHS § 68 ja/või 86 toodud nõuetele.

Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamise komponenti võib pakkuda tegevusjuhendaja, kogemusnõustaja või rehabilitatsioonispetsialist, kes vastab SHS § 68 ja/või 86 toodud nõuetele.

Vaimse ja motoorse võimekuse arendamise ja säilitamise komponenti võib pakkuda konkreetsele isikule vajalik spetsialist, kes vastab SHS § 68 toodud nõuetele. Palume pakkumises märkida, millised spetsialistid on olemas pakkumuse esitanud asutuses.

Psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat võib osutada psühholoog või psühhoterapeut kes vastab SHS § 68 toodud nõuetele.

Kogemusnõustamist võib pakkuda kogemusnõustaja, kes vastab SHS § 68 toodud nõuetele ning kelle haiguskogemus on samane kliendi haiguskogemusega. Palume pakkumises märkida, millise „kallakuga" kogemusnõustaja on.

Riski – ja probleemkäitumise juhtimise komponenti võib osutada sotsiaaltöötaja, psühholoog või tegevusterapeut, kes vastavad SHS § 68 toodud nõuetele. Soovitavalt on spetsialist läbinud vastava koolituse.

Füüsilise tervise alast nõustamist ja toetust võib pakkuda meditsiiniõde, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja vm isik, kes vastab § 68 toodud nõuetele.

Füüsilise aktiivsuse toetamist võib osutada tegevusjuhendaja, kes vastab SHS § 86 toodud nõuetele.

Teraapiaid füüsilise tervise toetamiseks (NB! ei ole füsioteraapiline ravi) võib osutada rehabilitatsioonispetsialist või füsioterapeut, kes vastab SHS § 68 nõuetele.

Eluruumides ja väljaspool eluruume liikumise komponentide osutaja võib olla rehabilitatsioonispetsialist (SHS §68 tähenduses), tegevusjuhendaja (SHS § 86 nõuetele vastav), kogemusnõustaja (SHS § 68 vastav) või erialase väljaõppe läbinud hooldaja.

Töötamise toetamise, õppimise toetamise ja kogukonnas rakendumise komponente võib osutada rehabilitatsioonispetsialist või tegevusjuhendaja kes vastab SHS § 68 ja/või § 86 toodud nõuetele. Komponenti võib osutada tugiisik, kes on läbinud vastava 40-tunnise täiendkoolituse.

Spetsiaalselt kohandatud keskkonnas töö- või rakendustegevuse toetamise komponenti võib osutada isik, kes vastab tegevusjuhendajatele SHS § 86 esitatud nõuetele või tugiisik, kes on läbinud töötamise toetamise 40-tunnise koolituse või toetatud töölerakendumise metoodika koolituse.

Vaba aja ja huvitegevuse toetamise komponenti võib osutada rehabilitatsioonispetsialist või tegevusjuhendaja kes vastab SHS § 68 ja/või § 86 toodud nõuetele. Komponenti võib osutada tugiisik, kes on läbinud vastava 40-tunnise täiendkoolituse.

Elukoha vahetuse toetamise komponenti võib osutada spetsialist, kes vastab SHS §68 nõuetele või tegevusjuhendaja, kes vastab SHS §86 nõuetele.

Igapäevaelu toetamise komponenti võib osutada spetsialist, kes vastab SHS §68 nõuetele või tegevusjuhendaja, kes vastab SHS §86 nõuetele.

Iseseisvumiseks ettevalmistuse komponenti võib osutada spetsialist, kes vastab SHS §68 nõuetele või tegevusjuhendaja, kes vastab SHS §86 nõuetele.

 

Palume pakkumisele lisada planeeritavate töötajate nimed vastava komponendi lõikes ja nende kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad või viited dokumentide asukohale. Töötaja vahetumise korral peab uus töötaja vastama vähemalt samadele nõuetele.

4.5 Hind palume esitada eurodes ühe kliendi hinnana 1 tunni (60 minutit) kohta lisateenuse iga alakomponendi lõikes, palume vastavalt tabelile eraldi välja tuua individuaalteenuse ja grupiteenuse hind. Hind peab olema näidatud täpsusega kaks kohta pärast koma.

4.6 Pakkumuses esitatud teenuskomponendi maksumus peab arvestama teenuskomponendi kirjeldust ja sisaldama kõiki töid ja teenuseid (ruumide renti, transpordikulusid, vahendeid jne), mis vajalikud teenuskomponendi kvaliteetseks osutamiseks. Täiendavaid kulutusi ei tasustata. Kõik teenuskomponendi läbiviimisega kaasnevad kulud peavad sisalduma selle hinnas.

4.7 Käibemaksu olemasolu hinnapakkumises tuleb ära märkida. Kui pakkumuse esitamise ajal töövõtja ei olnud käibemaksukohustuslane, kuid selline kohustus tekkis tal pärast pakkumuse esitamist, loetakse, et teenuste maksumus hõlmab ka käibemaksu, st käibemaksu võrra teenuste maksumust hiljem ei suurendata.

4.8 Teenuse osutajaks valimise korral avalikustatakse teenuse hind Otepää Vallavalitsuse kodulehel. Kui pakkumus sisaldab mingis osas ärisaladust, esitab pakkuja teabe selle kohta, millist pakkumuses sisalduvat teavet loeb pakkuja enda ärisaladuseks ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist.

4.9 Teenuseosutaja peab projektis osalemise kajastama nõuetekohaselt ka oma asutuse kodulehel ning täitma muid EL rahastusest tulenevaid teavitusreegleid.

4.10 Arved (e-arvetena) ja aruanded (lisa 2) tuleb esitada baasteenuse osutajale ja Otepää Vallavalitsusele kord kuus, tegevusele järgneva kuu alguses hiljemalt 3. kuupäevaks, kui rahastaja pole seadnud teisi tähtaegu aruannete esitamiseks. Kuna tegemist on pilootprojektiga võivad Otepää Vallavalitsuse poolsed juhised ja nõudmised aruannetele ja arvetele muutuda jooksvalt.

4.11 Lisakomponendi pakkuja võib esitada pakkumise nii mitmele komponendile, kui soovib. Iga komponenti hinnatakse eraldi.

 

 

5. Pakkumuste hindamine:

5.1 Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab pakkumuskutses sätestatud nõuetele või kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid pakkumuskutses sätestatud tingimustest.

5.2 Hankija võib lükata tagasi pakkumuse „intervallhoiu" komponendi ja/või komponendi „töö- ja rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas" juhul, kui pakutud hind ületab projektikonkursi rahastaja poolt sätestatud piirhinda. Nende komponentide tagasilükkamine ei mõjuta teisi sama teenuseosutaja poolt pakutud komponente.

5.3 Hankija teeb otsuse pakkujate heakskiitmise suhtes hiljemalt 29.04.2022 a. Hankija teavitab pakkujaid hanke tulemustest 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

5.4 Hankelepingud sõlmitakse pakkujatega, kelle pakkumus tunnistatakse edukaks senise tegevusvaldkonna, sobiva asukoha ja ruumide olemasolu, spetsialistide kvalifikatsiooni ning hinna kriteeriumite järgi.

 

 

 

6. Kõigi pakkumuste tagasilükkamise alused

6.1. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik kvalifitseeritud pakkujate pakkumused juhul, kui:

6.1.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;

6.1.2. hankijast olenemata asjaoludest tingituna muutub hankelepingu sõlmimine võimatuks.

 

 

Lisa

1) lisateenuskomponentide loetelu;

2) vorm 3.5 „Teenuse osutamise andmestik";