Haridusnõunik

23.03.22
Janika Laur
Haridusnõunik
 
Haridus
Haridustase: kõrgem
1995  Tallinna Ülikool, pedagoogika ja algõpetuse metoodika ning ajaloo ja eesti keele õpetaja (võrdsustatud magistrikraadiga)
 
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
10.01.2022 - haridusnõunik
01.01.2019 - haridusspetsialist
01.01.2018 - haridus- ja noorsootööspetsialist
01.02.2016 - haridus-, kultuuri- ja spordinõunik
07.09.2015 - haridus- ja kultuurinõunik
 
 
Haridusnõuniku ametijuhend
 

 

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus: haridusnõunik

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Kellele allub: vallavanem

1.4 Ametikoha eesmärk: Otepää valla haridus- ja noorsootöö koordineerimine ja korraldamine.

 

2. Teenistusülesanded

Haridusnõunik:

2.1 korraldab Otepää valla arengukava elluviimist haridus- ja noorsootöö valdkonnas;

2.2 koordineerib haridus- ja noorsootööasutuste arendamist;

2.3 nõustab haridusasutusi haridus- ja koolikorralduslikes küsimustes;

2.4 nõustab valla teenistujaid, lapsevanemaid ja hoolekogusid valdkondlikes küsimustes;

2.5 jälgib valdkondlike õigusaktide täitmist;

2.6 koostab haridus- ja noorsootöö valdkonna analüüse, otsuseid ja eelnõusid;

2.7 viib läbi haridus- ja noorsootöö valdkonna toetuste eraldamise protsesse ja teostab kontrolli toetuste kasutamise üle;

2.8 koostab valdkonda puudutava eelarve projekti ja tegevuskava;

2.9 peab koolikohustuslike laste arvestust;

2.10 vaatab läbi ja koostab vastused valdkonda puudutavatele avaldustele;

2.11 edastab andmed valdkondlikele registritele;

2.12 vajadusel aitab kaasa valdkonnaga seotud projektide taotluste koostamisele, elluviimisele ja juhtimisele;

2.13 täidab vallavanema antud ühekordseid ülesandeid.

 

3. Vastutus

Haridusnõunik vastutab:

3.1 talle pandud teenistusülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;

3.2 tema kasutusse antud töövahendite sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest.

 

4. Õigused

Haridusnõunikul on õigus:

4.1 teha vallavanemale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt vallaametnikelt ja asutustelt;

4.3 saada tööalast täiendusõpet;

4.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.5  vastavalt vajadusele kasutada kaugtöö võimalust;

4.6 kasutada tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale või isikliku transpordivahendi sõidukulude kompenseerimist.

 

5. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit võib muuta:

5.1 haridusnõuniku ja vallavanema kokkuleppe alusel;

5.2 juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;

5.3 vallavanema poolt enne uue haridusnõuniku teenistusse nimetamist.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA