Haldusterritoriaalsetest muudatustest Otepääl

6.03.18
Alates 21.oktoobrist 2017 moodustus Otepää valla, Sangaste valla, Palupera valla 7 küla ja Puka valla 12 küla ühinemise teel  uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk uus haldusüksus – Otepää vald. Otepää valla halduskeskus asub Otepää linnas. 
 
Uue Otepää valla moodustavad Sangaste vald, Otepää vald, 7 Palupera valla küla ning 11 Puka valla küla ja 1 alevik. Uue Otepää valla territooriumil asuvad Otepää linn ja 54 küla: Palupera valla külad: Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla  ja Räbi; Puka valla külad: Puka alevik, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange, Põru; Sangaste valla külad: Keeni, Sangaste alevik, Tiidu, Lauküla, Restu, Lossiküla, Ädu, Kurevere, Sarapuu, Mäeküla, Pringi, Vaalu, Risttee, Mägiste; Otepää valla külad: Arula, Ilmjärve, Kassiratta, Kastolatsi, Kaurutootsi, Koigu, Kääriku, Mägestiku, Mäha, Märdi, Nüpli, Otepää küla, Pedajamäe, Pilkuse, Pühajärve, Raudsepa, Sihva, Truuta, Tõutsi, Vana-Otepää, Vidrike. 
 
Uue valla territoorium on 520,21 km², 01.01.2018 aasta seisuga elab vallas 6632 elanikku.

Alates 1. jaanuarist 2018 tegutseb uues vallas ametiasutusena Otepää Vallavalitsus.
 
Uue valla sümbolid (vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras ja sümbolid kinnitab volikogu. Alates volikogu valimistulemuste väljakuulutamisest kuni uute sümbolite kehtestamiseni kasutatakse asjaajamises dokumendiplankidel Otepää valla kehtivaid sümboleid.
 
Abimaterjal lugemiseks:
 
 
Maa-amet lisas kaardirakendustesse eraldi grupina uued halduspiirid
 
 
Otepää valla kaart.
 
 
 
ÜHINENUD VALDADE KODULEHED:

Kronoloogia ja dokumendid

Otepää Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 22 Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine.
 

Otepää Vallavolikogu 04.05.2017 otsus nr 15 Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe avaliku väljapaneku korraldamine.

 

Otepää Vallavolikogu 23.12.2016 otsus nr 88 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

 

Otepää Vallavolikogu 23.12.2016 otsus nr 87 Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

 

Otepää Vallavolikogu 17.10.2016 otsus nr 77 Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine. 

 

Otepää Vallavolikogu 17.10.2016 otsus nr 76 haldusüksuste piiride muutmise algatamisega nõustumine.

 

Palupera Vallavolikogu 20.09.2016 otsus nr 27 ühinemisläbirääkimste lõpetamisest ja ettepanek Palupera valla territooriumi üleandmisest Otepää vallale.

 

Otepää Vallavolikogu algatas oma 11.08.2016 istungil haldusüksuste piiride muutmine ja tegi Puka Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi kahe omavalitsusüksuse vahelise piiri muutmiseks ning Meegaste küla arvamiseks Puka valla koosseisust Otepää valla koosseisu.

 

Otepää Vallavolikogu nõustus oma 21.04.2016 istungil Sangaste Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks.

 

Otepää Vallavolikogu tegi oma 24.03.2016 istungil protokollilise otsuse valmistada järgmiseks volikogu istungiks ette Sangaste Vallavolikogu ettepanekut toetav eelnõu.

 

 
 

Otepää Vallavolikogu tegi 29.12.2015 ühinemisettepaneku Palupera, Urvaste, Kanepi ja Valgjärve Vallavolikogudele. 

Haldusreformi-alased koosolekud

« Tagasi

Sangaste ja Otepää allkirjastasid ühinemislepingu

Täna, 23. detsembril 2016, allkirjastati Sangaste lossis Sangaste ja Otepää ühisel vallavolikogu istungil, ühinemisleping. Uus omavalitsus, mille nimeks saab Otepää vald, tekib 2017. aastal  kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
 
Ühinemislepingule kirjutasid alla Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, Otepää vallavanem Kalev Laul, Sangaste vallavolikogu esimees Rando Undrus ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Lisaks sellele andsid mõlema  valla volikogude esimehed  Valga maavanemale Margus Lepikule üle otsused, millega taotletakse Vabariigi Valitsuselt Otepää valla ja Sangaste valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks. 
 
Ühinemislepingu järgselt jääb Otepää valla keskuseks Otepää linn. Uude omavalitsusse kuuluvad Otepää ja Sangaste vallad ning seitse Palupera küla. Uue valla volikogu koosseisus saab olema 17 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. Selleks, et tagada vallakodanikele teenuste parim kättesaadavus, luuakse valla territooriumile teenuskeskused, millest üks asub Sangaste alevikus. Lastele tagatakse võimalus omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust võimalikult elukoha lähedal ning gümnaasiumiharidust Otepää linnas. Ühtlustatakse sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määrad ning toetatakse tervisekeskuste, perearstikeskuste ja hoolekandekeskuste tegevuse jätkamist. Luuakse ühtne vallasisene ühistranspordi korraldus, nii et see vastaks vallaelanike, sh ka õpilaste vajadustele. 
Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda märkis, et 2016. aasta muutus just Otepääle veel olulisemaks. „Lisaks suurtele tähtpäevadele nagu 900 aastat esmamainimisest, 80 aastat linnaõiguste saamisest ja 20 aastat Talvepealinna õigustest, on piirkond saanud haldusreformi raames kindlasti positiivse lahenduse," lisas Siim Kalda. „Läbirääkimised on olnud konstruktiivsed ja möödunud väga heas õhkkonnas. Kõik eeldused on loodud, et Otepää, Sangaste ja Palupera seitse küla saaksid järgmise aasta sügisest üheskoos hakata püüdlema uute eesmärkide ja tippude poole."
 
Sangaste vallavolikogu esimees Rando Undrus avaldas head meelt, et ühinemisleping sai allkirjastatud. „Äsja allkirjastatud leping ei tee meid küll rikkaks, aga see teeb meid tugevaks, sest see mis meid tugevaks teeb, on hea koostöö, mis sõltus siiani ja sõltub edaspidi ainult meist endist," ütles Rando Undrus. 
 
Ühinemisleping koos lisadega avaldatakse Sangaste ja Otepää valdade veebilehtedel ja Riigi Teatajas.
Otepää ja Sangaste valla ning Palupera valla seitsme küla ühinemisel kujuneb territooriumi pindalaks 443 km2. Elanike arvuks on 1. novembri 2016. a seisuga 5705 elanikku. 
 
Fotod: SIIT