Hajaasustuse programm

19.01.24

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 01.02.-01.04.2024

Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 518 7285.

 

 

 

« Tagasi

Hajaasustuse programm on avatud 01.02. - 01.04.2024

Programmi tingimused:

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist  hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja(d).kaastaotlejale kehtivad samad tingimused , mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutumise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2025 a.

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetmete tingimuste kohta.

TOETATAVAD TEGEVUSED:

majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

leibkonna vajadustele  vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

PROGRAMMI MATERJALID ON SAADAVAD: www.rtk.ee - Toetuste taotlemine ja korraldamine-Regionaalareng-Hetkel avatud meetmed- Hajaasustuse programm (https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm)

 

TAOTLEMINE: taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele. Taotlusi võetakse vastu kuni  1. aprillini 2024

Vajalik on vastavalt valdkonnale  2  võrreldavat  hinnapakkumist.

Info: Lea Madissov  766 8443, 518 7285