Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 25.01.2021

25.01.2021

 1. Määrati Vana-Otepää külas asuva Kasepää katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0208) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kasepää, koha-aadress Kasepää, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kasenurga, koha-aadress Kasenurga, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Anti Kristel Nämile ehitusluba Restu külas asuval Männiku kinnistul abihoone rekonstrueerimiseks.
 3. Anti Vana-Otepää külas Rebasemäe kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 4. Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Nõuni külas asuva Mäkketõusu tee (teeregistri tee nr 5820026) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmiselt: 1.1 ca 36 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas Nõuni külas asuvale NÕUNI PUURKAEVU kinnistule (kinnistu registriosa nr 2349240, katastritunnus 58202:002:0015); 1.2 ca 70 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas Nõuni külas Mäe kinnistu (katastritunnus 58202:002:1350) reaalosadeks olevatele järgmistele korteriomanditele: 1.2.1 eluruum nr 2 (kinnistu registriosa nr 2075640, 536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.2 eluruum nr 3 (kinnistu registriosa nr 2075740, 402/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.3 eluruum nr 4 (kinnistu registriosa nr 2075840, 536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.4 eluruum nr 5 (kinnistu registriosa nr 2075940, 411/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.5 eluruum nr 6 (kinnistu registriosa nr 2076040, 536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.6 eluruum nr 7 (kinnistu registriosa nr 2076140, 412/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.7 eluruum nr 8 (kinnistu registriosa nr 2076240, 536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.8 eluruum nr 9 (kinnistu registriosa nr 2076340, 537/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.9 eluruum nr 10 (kinnistu registriosa nr 2076440, 411/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.10 eluruum nr 11 (kinnistu registriosa nr 2076540, 537/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.11 eluruum nr 12 (kinnistu registriosa nr 2076640, 411/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.3 ca 20 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas Nõuni külas asuvale TÜKIPOE kinnistule (kinnistu registriosa nr 1244740, kasutusõiguse ala jääb kinnistu koosseisus olevale Tükipoe katastriüksusele katastritunnus 58202:002:0891).
 5. Tunnistati kuus nõuet lootusetuks ja kanti Otepää Vallavalitsuse bilansist välja.
 6. Määrati kuuele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 7. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 70 eurot.
 8. Kinnitati kaks hajaasustuse programmi lõpparuannet ja toetuslepingu täitmist.
 9. Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää vallas viieliikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Jaak Grünberg (komisjoni esimees); 1.2 Uuno Laul; 1.3 Lea Madissov; 1.4 Lea Ruuven; 1.5 Vello Vou. Otsustati kehtestada hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad alljärgnevalt: 2.1 majapidamine, kus leibkonnas elab kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik; 2.2 majapidamine, kus leibkonnas elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses. Kehtestati hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 3.1 prioriteet I (kõrgeim) - veevarustussüsteemide valdkond ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 3.2 prioriteet II - juurdepääsuteede valdkond; 3.3 prioriteet III (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
 10. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 14. detsembri 2020. a korralduse nr 2-3/708 "Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine" 2020. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine ja taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine" punkti 3 järgmiselt: „3. Moodustada taotluste hindamiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Kristina Reigo; 3.3 Uuno Laul.".
 11. Algatati Pühajärve Põhikooli arengukava 2021 – 2023 koostamine.
 12. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ Karupesa Team 200 eurot 2021. a  jaanuaris  toimuva spordiürituse „Alexela noortesari II etapp murdmaasuusatamises" korraldamiseks; 1.2 MTÜ Karupesa Team 500 eurot 2021. a jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuva spordiürituse „Valgamaa suusasari 2021 ja Otepää valla lahtised meistrivõistlused murdmaasuusatamises" korraldamiseks; 1.3 Võimlemisklubi „Rütmika" 500 eurot 2021. a veebruaris toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises" korraldamiseks; 1.4 MTÜ Kagu Biathlon 200 eurot 2021. a jaanuaris toimuva spordiürituse „Noortevõistlused õhkrelvadega EvenTudebergi auhindadele" korraldamiseks; 1.5 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 500 eurot 2021. a veebruaris toimuva spordiürituse „Otepää talvine rahvasprint 2021" korraldamiseks; 1.6 Loodusturism OÜ 500 eurot 2021. a veebruaris toimuva spordiürituse „V Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel 2021" korraldamiseks; 1.7 Otepää Spordiklubi 300 eurot 2021. a jaanuar - detsember toimuva spordiürituse sarja „Apteekrimäe hüppesari" korraldamiseks; 1.8 Klubi Tartu Maraton 3500 eurot 2021. a veebruar - september toimuva spordiürituse sarja „Tartu Maratoni Kuubik 2021" korraldamiseks ja Tartu Maratoni raja hooldamise toetuseks võistlusvälisel perioodil 2021. a.
 13. Jäeti algatamata Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.