« Tagasi

Seasoo kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekul suunamine

Otepää Vallavalitsus annab teada, et Otepää Vallavolikogu võttis oma otsusega 21.05.2015 nr 1-4-17 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Seasoo kinnistu detailplaneeringu. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Mäha külas ning hõlmab Seasoo kinnistut (registriosa nr 2535440, katastritunnus 63601:001:0069, sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeritava ala pindala on 15825 m². 
Seasoo kinnistu asub Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008. a otsusega nr 1-4-30 kehtestatud Golfiväljaku ja seda teenindavate rajatiste detailplaneeringu alal, mille kohaselt on kogu Seasoo maaüksus metsamaa juhtotstarbega ala.
Seasoo kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Seasoo kinnistule SPA-hotell. Planeeringulahenduse kohaselt on Seasoo maaüksusele määratud hoonestuseala ja ehitusõigus 1 SPA-hotelli ja 2 teenindushoone rajamiseks. Ehitusalune pindala on kokku kuni 3500 m², kõrgus kuni 12 m. Krundile kavandatavate hoonete arhitektuur peab haakuma naabruses oleva klubihoone arhitektuuriga. Parkimine on korraldatud osaliselt krundil, sh on planeeringuga lubatud ka parkimiskorruste kavandamine hotellihoonesse. Golfiväljaku ja seda teenindavate rajatiste detailplaneeringuga on Saagjärve kinnistul asuva klubihoone ümber kavandatud parklaid kokku 107 sõiduautole ning Looritsa kinnistu taluõue sissesõiduteest paremale 33 sõiduautole. Kuna golfiklubi ja kavandatav hotell moodustavad funktsionaalse terviku, kasutatakse nimetatud parklaid ka hotelli külastajate parkimise korraldamiseks ning vajadusel ristparkimist.
Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala spordikeskuste maal, mille Mäha küla piirkonna üheks arengusuunaks on majutus- ja teenindushoonete rajamine. SPA-hotelli rajamine tõstab golfikeskuse teenuste kvaliteeti ning suurendab piirkonna atraktiivsust. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu suundadega. 
Planeeringuala asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, kus tegevust reguleerib Otepää looduspargi kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrus nr 63 "Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine"). Otepää looduspargi põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse, piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa.
Planeeringuala asub Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" ja Otepää valla üldplaneeringu kohaselt väärtuslikul maastikul (Otepää looduspark) ning rohelise võrgustiku Sihva-Arula-Mägestiku koridori servaalal hõlmates ca 45 m laiuse riba Seasoo kinnistul 135 m pikkusel lõigul kogu koridori laiusest (ca 1200 m) antud asukohas.
Planeeringualal ei asu muinsuskaitsealuseid ega pärandkultuuri objekte.
Veekaitseliste piirangutena ulatub planeeringualale maaparandusehitis MÄHAJÄRVE-1.
Tehnorajatistest tulenevate piirangutena ulatuvad planeeringualale 10 KV maakaabli kaitsevööndid. 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. Koostatud eelhinnang (otsuse lisa) järeldas, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on oma 6. mai 2015. a kirjaga nr PVV 6-8/15/8429-4 seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine looduskaitselistel kaalutlustel ei ole vajalik, sest detailplaneeringuga kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 9 lõike 2 punkti 8 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (5. mai 2015. a kiri nr PVV 6-5/15/8429-3), Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Insenertehniline büroo (8. mai 2015. a kooskõlastus nr K-NN/14) ja Põllumajandusameti Valga keskus (13. mai 2015. a kiri nr 14-18/1646-2).
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12 - 26 juunini 2015. a  Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 26. juunini 2015. a.

Otepää Vallavolikogu otsus http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=115789

Detailplaneeringu materjalid