« Tagasi

Projekt "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine"

"Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas" 2014-2020.2.02.16-0015
 
Projekti eesmärkideks on: 
1) tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine;
 2) tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
 
Projekti sihtrühmaks loetakse:
1. Koduteenuse puhul - tööealine hoolduskoormusega inimene,
2. Tugiisikuteenuse puhul - tööealine erivajadustega inimene, kelle tööturule asumist toetatakse.
TEENUSTE OSUTAMISEGA ALUSTAME 01.09.2017.a.
 
TEENUSTE VAJADUSEST JA SOOVIST ANDKE TEADA PROJEKTIJUHILE:
Angelika Armolik Angelika.Armolik@otepaa.ee 5303 3032; 766 4825
 
Koduteenuse eesmärk on hooldusvajadusega inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas, mis aitab tagada hoolduskoormusega inimesele võimaluse osaleda tööhõives.  
 
Tugiisikuteenuse eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku tagamine, mis aitab tagada tööealisele erivajadustega inimesele võimaluse osaleda tööhõives. Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadustega inimesed, kes vajavad sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.  
 
KODUTEENUS 
 
… peab sisaldama vähemalt järgmisi toiminguid ja tegevusi, mis vastavad abi andmise otsuses olevatele vajadustele (SHS §18 lõige 2):
 
1) abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel või ostmise korraldamine; 
2) abistamine toidu valmistamisel või toitlustamise korraldamine (näiteks sooja toidu koju tellimine vms); 
3)esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamine (sh perearsti visiidid, koduõendusteenus jms); 4) abistamine ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamistel, mis toetavad iseseisvat toimetulekut kodus (näiteks saatmine apteegis, pangas, arsti juures jms); 
5) pesupesemise korraldamine; 
6) suhtlemine kliendiga; 
7) hooldustoimingud, mille hulka kuuluvad näiteks abistamine riietumisel, toitmisel, hügieenitoimingutel, ravimite manustamisel jms; 
8) eluruumi esmase korrastamise korraldamine (näiteks abistamine prügi välja viimisel, põranda pühkimisel, toidunõude pesemisel jms); 
9) küttepuudega varustamise korraldamine (näiteks vajadusel küttepuude eluruumi toomine, kütmine, tuha välja viimine); 
10) veevärgi puudumisel vee tuppa toomise ja heitvete väljaviimise korraldamine eluruumist; 
11) vajadusel transporditeenuse korraldamine väljaspool kodu asjaajamisteks; 
12) muud toetavad tegevused: sotsiaal- ja abivahendite alane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevaelu toimingute sooritamiseks jms. 
 
Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lähtudes hooldusvajadusega inimese kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust, mille esitab hoolduskoormusega inimene KOV-le. Koduteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, kuid kohaliku omavalitsuse üksus võib vastavalt vajadusele teenust korraldada ka puhkepäevadel või riiklikel pühadel. Teenust osutatakse üldjuhul hooldusvajadusega inimese kodus, kuid vajadusel ka kodust väljaspool eesmärgiga toetada hooldusvajadusega inimese iseseisvat toimetulekut kodus. 
 
 
TUGIISIKUTEENUS
Tugiisikuteenus peab sisaldama vähemalt järgmisi toiminguid ja tegevusi, mis vastavad abi andmise otsuses olevatele vajadustele (SHS § 24 lõige 3): 
1) individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine; 
2) motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene erivajadustest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; 
3) juhendamine ja abistamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemises (näiteks saatmine töökohas, ametiasutuses, haiglas, kaupluses vm asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel;
 4) vajadusel tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine kliendi taastumise, toimetuleku toetamise ja võimalike teenuse osutamist takistavate asjaolude kohta; 
5) vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning kliendi abistamine transporditeenuse tarbimise raames; 
6) vajadusel seostamine teiste vajalike sotsiaal-, tervishoiu- või tööturuteenustega ja juhendamine nende kasutamisel; 
7) vajadusel abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel. 
 
Tugiisikuteenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Teenuse maht ühele teenust saavale inimesele on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 40 tundi kalendrikuus. Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, kuid kohaliku omavalitsuse üksus võib vajadusel teenust korraldada vastavalt vajadusele ka puhkepäevadel või riiklikel pühadel. Tugiisikuteenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lähtudes hooldusvajadusega inimese kõrval abi vajadusest. 
Teenuste osutamine projekti raames algab 01.09.2017.a.
 
Kontaktid:
Projektijuht Angelika Armolik Angelika.Armolik@otepaa.ee 5303 3032; 766 4825