« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 07.12.2020

07.12.2020

 1. Määrati Restu külas asuva Ruusa katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks elamumaa.
 2. Anti Toomas Elmetile projekteerimistingimused Pilkuse külas Vastsemõisa kinnistul saun-puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Taimar Alale ehitusluba Nüpli külas asuval Saardelombi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 4. Anti OÜ-le Treiali Investeeringud ehitusluba Vana-Otepää külas Treiali kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 5. Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.
 6. Kinnitati riigihanke „Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine" pakkujad Empower Aktsiaselts (registrikood 11445550), LEONHARD WEISS OÜ (registrikood 12083348), Kagu Elekter OÜ (registrikood 11632588) ja EST Networks OÜ (registrikood 11826631). Jäeti kvalifitseerimata ühispakkuja osaühing ELTAM (registrikood 10533430) / AS Valmap Grupp (registrikood 10251602), kuna pakkuja ei vasta riigihanke alusdokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate Empower Aktsiaselts, LEONHARD WEISS OÜ, Kagu Elekter OÜ ja EST Networks OÜ pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Kagu Elekter OÜ pakkumus maksumusega 75 379,50 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 7. Vabastati üks isik koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest.
 8. Kinnitati 2021. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää valla koolis 2406 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Otepää valla koolieelses lasteasutuses 6107 eurot lapse kohta aastas; 1.3 Otepää Muusikakoolis 2994 eurot õppuri kohta aastas; 1.4 Puka Kunstikoolis 1625 eurot õppuri kohta aastas.
 9. Määrati ühele isikule  sotsiaalteenuse toetus summas 65,42 eurot.
 10. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 430,58 eurot.
 11. Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt "082025 Toetus kultuuriorganisatsioonidele ja -seltsidele" mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing 400 eurot Pühajärve Puhkpilliorkestri tunnustamiseks 95. aastapäeva puhul.