« Tagasi

Otepää linna piirid on muutunud

2015. a sügisel alustatud Otepää linna piiride muutmise protsess on lõpule jõudnud. Muutunud on Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli külade piirid.
 
 
Otepää Vallavolikogu algatas 19. mail 2016. a asutusjaotuse muutmise asutusüksuse lahkmejoonte ehk piiride muutmiseks. Riigihalduse minister kinnitas 8. septembri 2016.a määrusega muudatused asutusjaotuses. Määrus jõustus 23. septembril 2016.a
 
 
Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialisti Enelin Alteri sõnul oli asutusüksuste piiride muutmine vajalik Otepää valla üldplaneeringust tulenevalt. Üldplaneeringuga tehti ettepanek muuta Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli külade asustusüksuste vahelist lahkmejoont. Üldplaneeringuga sai välja valitud piirkonnad, mis moodustavad kompaktse väljakujunenud piirkonna linna laiendusena ja olemas on korralik taristu. Otepää linnas on peale piiride muutmist 2244 elanikku (enne muudatust 1982 elanikku). 
 
„Suur töö on piiride muutmiseks ära tehtud ning linnapiirid on vastavusse viidud Otepää valla üldplaneeringuga," lisas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Need alad valiti  välja koostöös Otepää looduspargiga."
 
 
„Teadaolevalt on taoline linnapiiride muutmine esimene samalaadne juhtum Eestis," täpsustas Enelin Alter. „Otepää linna tuli üle 156 kinnistut. Tuntumatest objektidest asuvad nüüd Otepää linna territooriumil UPM-Kymmene Otepää AS, AS Otepää Metall, OÜ Otepää Betoon, AS Otepää Veevärk, OÜ Pro Fiksum, AS Parmet, Techne Töökoda OÜ, osaliselt SA Tehvandi Spordikeskus, OÜ Karupesa Hotell, Otepää Lasteaed „Võrukael."
 
Linnapiiride laiendamisega seotud kodanikke on muudatustest informeeritud, nende jaoks toob linnapiiride muudatus kaasa postiaadressi muutuse (lähiaadress ja sihtnumber). 
 
AS-i Eesti Post on teavitatud, et nad edastaksid info kandekeskustele. Kinnistud on arvatud Otepää linna koosseisu. Registrite ja Infosüsteemide Keskus (e-kinnistusraamat) on katastriüksuse asukohta muutnud küla nimest linna nimeks (vt https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdetailparing%2f). 
 
E-kinnistusraamatust saab soovi korral kontrollida kinnistu andmeid. Kinnistusraamatu teade tuleb automaatselt e-mailile või paberkandjal koju kätte.
 
Osadel ettevõtjatel muutub sellega eksitavaks äriregistrisse kantud asukohajärgne aadress. Otepää Vallavalitsus palub ettevõtjatel selle aasta lõpuks aadressiandmeid äriregistris muuta ning oma veebilehel kontaktandmeid uuendada. Vastavalt riigilõivuseadusele on muudatuse registrisse kandmine riigilõivuvaba.
 
Liikluskorraldusse linnapiiride laienemine muutust lähiajal ei too, muutuvad vaid mõningad märgid küla/linna algamisest ja/või lõppemisest (nn kohanimetähis, haldusüksusetähis, asutusüksuse tähis). Maa-amet on registreerinud muudatused katastrikaardil, Maa-ameti kodulehelt saab oma kinnistu kuulumist ka järgi vaadata. (http://geoportaal.maaamet.ee/).
 
Määrus „Valga maakonna Otepää valla Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli küla lahkmejoonte määramine"  Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/120092016001
 
 
Lisainfo: 
Enelin Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 766 4820
 
Vaata kaarti SIIT