« Tagasi

Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus annab teada, et Otepää Vallavolikogu võttis oma otsusega 21.05.2015 nr 1-4-26 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu. 

 

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.Planeeringuala hõlmab järgnevaid kinnistuid: Kõrre-Ojaääre kinnistu (katastritunnus 63601:002:0029) pindalaga 7,41 ha, Ojaääre tee kinnistu (katastritunnus 63601:002:0030) pindalaga 2725 m², Kooli 2 kinnistu (katastritunnus 63601:002:0031) pindalaga 4632 m² ja Sika kinnistu (katastritunnus 63601:002:3992) pindalaga 11 889 m². Samuti hõlmab planeeringuala osaliselt reformimata riigimaal asuvat Lossitare-Kasepalu teed, ca 8145 m² ulatuses. Planeeritava ala suuruseks on ca 9,4 ha.

 

Planeeringualal kehtib Otepää Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a otsusega nr 1-4-85 kehtestatud Kõrre-Ojaääre kinnistu detailplaneering. Planeerimisseaduse § 24 lõike 6 alusel muutub planeeringu kehtestamisega kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Kõrre-Ojaääre kinnistu 16-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Pos 1 - Pos 15, Pos 19), 2-ks üldkasutatava maa krundiks (Pos 16, 17) ja 2-ks transpordimaa krundiks (Pos 20, 21/a). Kooli 2 (Pos 18) krunt jääb endiselt elamumaa krundiks. Maatulundusmaa sihtotstarbega Sika kinnistu jagatakse elamumaa krundiks (Pos 22) ja transpordimaa krundiks (Pos 21/b). Kokku on elamualale kavandatud 18 hoonestusala. Elamukruntide suurused jäävad vahemikku 2100 m2 kuni 11 286 m2. Krundi suurima lubatud ehitusaluse pindala arvestamisel on lähtutud Otepää valla üldplaneeringust, kus on sätestatud, et kompaktse asustusega aladel ei tohi suurim ehitistealune pind olla suurem kui 35% krundi pindalast. Suurim lubatud ehitistealune pind kruntidel on 300 m2 kuni 350 m2. Arhitektuurne lahendus on lubatud modernne, minimalistlik-funktsionalistlik, kus hooned ei domineeri, vaid sulanduvad Otepää Looduspargi kaitse-eesmärgi kohaselt maastikusse nii proportsioonide kui vormi- ja värvilahendusega.

Vastavalt Otepää valla ja huvitatud isiku vahelisele kokkuleppele rajatakse planeeringualale Pühajärve Põhikooli maakütte kollektori üks osa.

Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on Sihva küla keskus kompaktse asustusega ala. Planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa, kuhu elamukoha rajamiseks järgitakse üldplaneeringu seletuskirja ptk 2.2.2 „Elamuehitus kompaktse asustusega aladel" määratud üldiseid põhimõtteid ja tingimusi.

Planeeringuala asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, kus tegevust reguleerib Otepää looduspargi kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrus nr 63 "Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine"). Otepää looduspargi põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse, piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa. Otepää looduspark on Natura 2000 võrgustiku linnu- ning loodusala. Keskkonnaregistri EELIS andmetel ei ole katastriüksustel registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti, samuti puuduvad seal Natura 2000 elupaikade kriteeriumitele vastavad kooslused. Planeeringualale ulatub Voki oja kalda piiranguvöönd. Keskkonnaameti hinnangul moodustab planeering maastikus ühtse tervikliku ala ning ei ole Otepää looduspargi kaitse-eesmärkidega vastuolus.

Planeeringuala asub Valga maakonnaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" ja Otepää valla üldplaneeringu kohaselt väljaspool rohelise võrgustiku ala.

Planeeringualal ei asu muinsuskaitsealuseid ega pärandkultuuri objekte.

Veekaitseliste piirangutena ulatub planeeringualale suures ulatuses maaparandushoiuala vöönd. Põllumajandusameti kooskõlastuse kohaselt pärast planeeringuala maa sihtotstarbe muutmist maakatastris ning omaniku avalduse alusel kustutatakse maaparandusehitis LUIGA-SAKSOO 81-3 maaparandussüsteemide registrist, millega loetakse maaparandussüsteemi kasutusotstarve detailplaneeringu alal lõppenuks.

Tehnorajatistest tulenevate piirangutena ulatuvad planeeringualale 10 ja 35 kV õhuliinide kaitsevööndid. Vastavalt 18. septembril 2014. a Elektrilevi OÜ poolt esitatud elektriliitumise tingimustele nähakse detailplaneeringuga ette olemasoleva 10 kV elektriõhuliini ümbertõstmine maakaablisse, luues sellega ühendus alajaamade vahel ja kaotades õhuliinid Pos 13-15 kruntidelt.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõjude hindamise algatamise vajadust, täpsustatud loetelu" alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. Koostatud eelhinnang (otsuse lisa) järeldas, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on oma 14. mai 2015. a kirjas nr 6-8/15/11395-2 seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine looduskaitselistel kaalutlustel ei ole vajalik, sest keskkonnatingimustega on eelnevalt arvestatud planeeringumenetluse käigus.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Maanteeameti Lõuna regioon (9. veebruari 2015. a kiri nr 15-2/15-00028/054), Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Insenertehniline büroo (17. oktoobri 2014. a kooskõlastus nr K-PK/38), Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (24. aprilli 2015. a kiri nr PVV 6-5/15/3776-3), Põllumajandusameti Valga keskus (11. augusti 2014. a kiri nr 14-18/3004-1) ja Maa-amet (27. jaanuari 2015. a kiri nr 6.2-3/141).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12 - 26 juunini 2015. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 26. juunini 2015. a.

Otepää Vallavolikogu otsus http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=115777

Detailplaneeringu materjalid