« Tagasi

Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus teatab Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu täiendavast avalikust väljapanekust.

Juusa-Peetri kinnistu (katastritunnus 63601:002:1384) detailplaneering on algatatud Otepää  Vallavalitsuse 02.08.2006 a korraldusega nr 2-4-460. Detailplaneeringu eesmärk on hotell-SPA rajamine. Otepää Vallavolikogu võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule oma otsusega 23.05.2013 nr 1-4-28. Detailplaneeringu avalikul väljapanekul 17.06-16.07.2013 a esitasid planeeringuala naabruses asuvate maaüksuste omanikud ettepanekuid ja vastuväiteid. Kuna vallavalitsus kõigi ettepanekutega ei arvestanud, teostas Valga maavanem planeeringule järelevalvemenetluse. Vaidlevate osapoolte ärakuulamisel Valga maavanema juures võeti vastu protokollilised otsused detailplaneeringu parandamiseks ja edasiseks menetlemiseks. 12.05.2014 tegi Otepää vallavalitsus arendajale ettepaneku planeeringulahenduse muutmiseks. Vastavalt ettepanekutele on kavandatava hotell-SPA hoone ehitusalust pindala 8000 m² vähendatud 4000 m²-ni ning kõrgust senise 21 m asemel 12 m (kuni 3 korrust). Hoone on kõrguslikult liigendatud, viimistlusmaterjalid on looduslikud ja vähe silmatorkavad. Täpsustatud on kanalisatsisoonilahenduse tingimusi. Reovesi on planeeritud juhtida kesksesse puhastisse Sihval või puhastada lokaalselt. Heitvee Sihva puhastisse juhtimiseks tuleb eraldi hinnata puhasti vastuvõtu võimekust ja selgitada välja võimalik investeerimise vajadus. Kui keskkonna vastuvõtuvõime seda lubab, immutatakse heitvesi maasse kasutades selleks asjakohaseid lahendusi – tegemist on kaitstud põhjaveega alaga. Immutamine soovi korral tuleb teha täiendavad uuringud ning läbi viia keskkonnamõju hindamine nii puhastile kui ka immutamisele. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga, mille kohaselt on ala määratud kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maaks. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaamet, Maanteeamet ja Päästeamet.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19 juunist - 6 juulini 2015. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 6. juulini 2015. a.

Materjalid