Otepää Vallavalitsuse 01.02.2023 istungi kokkuvõte

01.02.2023

 1. Kinnitati Puka alevikus asuva Tiigi tn 7 maaüksuse erastamise tingimused.
 2. Otsustati muuta Puka Vallavalitsuse 6. oktoobri 2016. a korraldust nr 262 „Puka alevikus asuva Põik tn 4 maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumine".
 3. Määrati Mägestiku külas asuva Vahe-Lohu katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0900) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vahe-Lohu, koha-aadress Vahe-Lohu, Mägestiku küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kriiska-Tiigi, koha-aadress Kriiska-Tiigi, Mägestiku küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 4. Anti Indrek Kapile projekteerimistingimused Lauküla külas Kapiveski kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Liisa Saluperele projekteerimistingimused Märdi külas Niidu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Indrek Tiidole ehitusluba Kaurutootsi külas asuval Kaurulaane kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 7. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 346 eurot.
 8. Määrati sotsiaalteenuse toetus kolmeteistkümnele isikule.
 9. Anti kümnele isikule üürile sotsiaaleluruum.
 10. Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 21. detsembri 2022. a korralduse nr 2-3/671 "Otepää valla haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. aastaks" punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: „1.2 Otepää valla koolieelses lasteasutuses 6762,48 eurot lapse kohta aastas;".
 11. Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää vallas viieliikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Lea Madissov (komisjoni esimees); 1.2 Jüri Haamer; 1.3 Kalev Lõhmus; 1.4 Lea Ruuven; 1.5 Vello Vou. Kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad alljärgnevalt: 2.1 majapidamine, kus leibkonnas elab kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik; 2.2 majapidamine, kus leibkonnas elab isik, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses. Kehtestati hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 3.1 prioriteet I (kõrgeim) - veevarustussüsteemide valdkond ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 3.2 prioriteet II - juurdepääsuteede valdkond; 3.3 prioriteet III (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
 12. Vabastati erandkorras viis isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
 13. Vabastati Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja saali kasutamisel XII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide läbiviimiseks 7. veebruaril ja 4. märtsil 2023. a.