« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse 16.01.2023 istungi kokkuvõte

16.01.2023

 1. Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antavate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 2. Määrati Nüpli külas asuva Põhjakalda katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:0040) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Põhjakalda, koha-aadress Põhjakalda, Nüpli küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Eeskalda, koha-aadress Eeskalda, Nüpli küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 3. Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Tallinn Veskiposti tn 2) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Eesti Vabariigi omandis olevale Puka alevikus Tööstuse tn 13 asuvale maaüksusele (katastritunnus 55701:001:0452, pindala 2880 m2, sihtotstarve sihtotstarbeta maa).
 4. Anti Rolf-Otto Rootsmale projekteerimistingimused Pilkuse külas Veskimäe kinnistul tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Enefit Connect OÜ-le projekteerimistingimused Nõuni külas passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti OÜ-le udujutt ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Paju tn 13 kinnistul elamu lammutamiseks.
 7. Anti OÜ-le udujutt ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Paju tn 13 kinnistul kuuri lammutamiseks.
 8. Anti OÜ-le udujutt ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Paju tn 13 kinnistul küün-kuuri lammutamiseks.
 9. Anti Lutike külas Kasesalu kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 10. Määrati sotsiaalteenuse toetus kahekümnele isikule.
 11. Otsustati mitte määrata ühele isikule sotsiaalteenuse toetust.
 12. Määrati tervisetoetused kolmele isikule kogusummas 602, 06 eurot.
 13. Otsustati mitte määrata ühele isikule tervisetoetust.
 14. Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanded ja toetuslepingu täitmised.
 15. Sõlmiti Mittetulundusühinguga Ühinenud Metsaomanikud (registrikood 80347083, aadress Lähkma küla, Saarde vald, Pärnumaa 86407) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 316 (pindala 11,9 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. jaanuar 2023. a kuni 31. detsember 2023. a.
 16. Anti Nataliia Viksile tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 6 asuv elamu (ehitisealune pind 99 m2) ja abihoone.