Ülevaade valla uuest jäätmehoolduseeskirjast

Otepää Vallavolikogu võttis septembrikuu istungil vastu uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja kehtestamine tulenes vajadusest seni kehtinud eeskirjad pärast omavalitsuste ühinemist ühtlustada, jäätmeseaduse nõuetest ja valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. Aastaks 2025 peab iga kohalik omavalitsus saavutama olmeliste jäätmete ringlusse võtmise vähemalt 55% ulatuses, 2030. aastaks juba 60%. Tänane tase on 30% juures, mis tähendas selget vajadus muuta tegevusi jäätmete tekkekohal liigiti kogumisel ja kogutud jäätmete käitlemisel.

 

Uuest jäätmehoolduseeskirjast tulenevad jäätmete liigiti kogumise ja nende korraldatud jäätmeveo raames üleandmise muudatused hakkavad kehtima 2023. aastal pärast uue jäätmeveohanke korraldamist ning selle võitja selgumist.

 

Jäätmevaldaja on selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum ning ka korteriühistu. Kõigil jäätmevaldajatel on kohustus liigiti koguda järgmisi jäätmeliike:

1) paber ja kartong;

2) plastid;

3) metallid;

4) klaas;

5) biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;

6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;

7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed;

8) paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid;

9) puit;

10) tekstiil;

11) suurjäätmed;

12) probleemtoodetest tekkinud jäätmed;

13) ravimijäätmed;

14) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed ning olmelise tekkega ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid.

 

Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Seni on segaolmejäätmeid ära vedanud jäätmevedaja Ragn Sells AS ja ülejäänud liigiti kogutud jäätmed tuleb ise jäätmejaama või selleks ettenähtud kogumismahutisse viia. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeliike tuleb ka edaspidi ise nõuetekohasesse kogumiskohta viia, kuid uuel hankeperioodil avaneb võimalus lisaks segaolmejäätmetele jäätmevedajale üle anda järgmisi jäätmeliike:

1) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (toidujäätmed);

2) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;

3) segapakendid;

4) klaaspakendid;

5) paberi- ja kartongijäätmed;

6) suurjäätmed.

 

Järgnevalt selgitame täpsemalt uute korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide üleandmise korraldust.

 

Toidujäätmed

Toidujäätmete liigiti kogumise kvaliteedi tõstmine on riiklik prioriteet, sest liiga suur hulk toidujäätmeid pannakse täna segaolmejäätmete konteinerisse ning seetõttu ei ole seda jäädet enam võimalik taaskasutusse suunata.

 

Toidujäätmeid on võimalik oma kinnistul kompostida ja see on eelistatud tegevus, sest aitab vähendada jäätmeveokite liiklemist meie teedel ja kõige paremini jäätmeid taaskasutusse võtta. Hajaasustuses võib toidujäätmeid kompostida aunas või kompostriga. Tiheasutusalal ja kompaktse hoonestusega aladel on kompostimine lubatud ainult kinnise kompostriga. Juhul kui komposteerida ei soovita, tuleb toidujäätmed tiheasutusalal ja kompaktse hoonestusega aladel üle anda jäätmevedajale. Hajaasustusalal toidujäätmeid jäätmevedajale üle anda ei saa, need tuleb viia ise nõuetekohasesse kogumiskohta.

 

Jäätmevaldaja, kes ei anna korraldatud jäätmeveo raames toidujäätmeid jäätmevedajale üle, loetakse toidujäätmete kohtkompostijaks ja vajadusel teostatakse ka kontrolli, kas kompostimine reaalselt toimub. Soovi korral saab kasutada vaheldumisi jäätmete üleandmise ja kompostimise lahendust (nt suvel ja talvel).

 

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

Tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal asuval jäätmevaldajal on võimalik biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid kompostida või anda need üle jäätmevedajale. Vedu hakkab toimuma üks kord kuus toimuvate kogumisringidena ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november.

 

Hajaasustusalal tuleb aia- ja haljastujäätmed kohtkompostida või kui seda ei soovita, siis viia ise nõuetekohasesse kogumiskohta. Kompostimiseks võib biolagunevate aia- ja haljastujäätmete puhul kasutada aunkompostimist või kompostrit olenemata jäätmevaldaja asukohast.

 

Segapakendid

Segapakendeid peavad jäätmevedajale üle andma kõik jäätmevaldajad ning seda saab teha nii konteineri kui ka kogumiskotiga. Kogumiskoti eest ei pea eraldi maksma ja neid saab jäätmevedajalt. Uus kogumiskott jäetakse graafikujärgsel veopäeval kokkulepitud kohta. Segapakendite jäätmevedajale üleandmise eest eraldi tasu maksta ei tule.

 

Klaaspakendid

Korterelamutega hoonestatud kinnistutel on võimalik klaaspakendeid jäätmevedajale üle anda. Äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus klaaspakendeid tekib, tuleb need jäätmevedajale üle anda. Suvila või elamuga hoonestatud kinnistutel tuleb klaaspakendid ise viia nõuetekohasesse kogumiskohta (korraldatud jäätmeveoga hõlmatud avalikesse kogumismahutitesse või jäätmejaama).

 

Klaaspakendid saab vedajale üle anda konteineriga ja üleandmise eest eraldi tasu ei võeta.

 

Paberi- ja kartongijäätmed

Korterelamutega hoonestatud kinnistutel tuleb paberi- ja kartongijäätmed üle anda jäätmevedajale. Äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus vastavat jäädet tekib, tuleb need samuti jäätmevedajale üle anda. Paberi- ja kartongijäätmete üleandmise eest eraldi tasu maksta ei tule.

 

Suvila või elamuga hoonestatud kinnistutel tuleb paberi- ja kartongijäätmed viia selleks ettenähtud avalikesse konteineritesse, mis on korraldatud jäätmeveo osaks. Jäätmevedaja paigutab selleks vajalikud konteinerid ja üleandmise eest eraldi tasu maksma ei pea.

 

Suurjäätmed

Jäätmevedaja teostab suurjäätmete vedu jäätmevaldaja tellimuse alusel kogumisringidena. Kogumisringid hakkavad toimuma iga kahe kuu tagant. Suurjäätmete üleandmine vedajale toimub tasu eest ja ei ole kohustuslik, mistõttu soovi korral võib need jäätmed jätkuvalt ise jäätmejaama või muusse nõuetekohasesse kogumiskohta viia.

 

Kogumismahutid ja tühjendamissagedus

Jäätmevedajalt saab konteinerit rentida või osta, kuid see ei ole kohustuslik. Jäätmete kogumiseks võib edasi kasutada endal olemasolevaid nõuetele vastavaid konteinereid. Samuti võib kasutada teistelt ettevõtetelt renditud nõuetele vastavaid mahuteid või osta sobiv mahuti.

 

Segaolmejäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on:

  • tiheasustusalal ja kompaktse hoonestuse alal vähemalt üks kord 4 nädala jooksul;
  • hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
  • tiheasutusalal ja kompaktse hoonestuse alal asuval jäätmevaldajal, kes on nõuetekohaselt rakendanud toidujäätmete üleandmise või kompostimise ning segapakendite kogumise, on võimalik vallavalitsuse nõusolekul anda segaolmejäätmeid üle üks kord 12 nädala jooksul.

 

Toidujäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ja ebameeldiva lõhna levikut. Talveperioodil on (01.10-30.04) on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord nelja nädala jooksul.

 

Muude jäätmeliikide mahutite tühjendamine või kogumiskoti äravedu toimub vastavalt jäätmevedajaga kokkulepitud graafikule. Soovitatav on võtta kasutusele suurem mahuti, mis võimaldab kasutada harvemat tühjendussagedust. Vältida tuleb mahutite ületäitumist ja sellega kaasnevate häiringute teket.

 

Kogumismahutite kasutamisel saavad lähestikku paiknevad jäätmevaldajad teha koostööd ehk kasutada ühismahuteid. Ühismahuti kasutamine võimaldab mahuti paigutada sobivaimasse asukohta, jagada mahuti kulusid kasutajate vahel ja vähendada ka jäätmeveoki liikumisvajadust. Ühismahuti kasutajate arv ei ole piiratud ja seda võib kasutada kõikide jäätmeliikide osas, mida saab mahutiga koguda. Ka lähestikku asetsevad korteriühistud saavad ühismahutit kasutada. Ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vastav taotlus.

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Vabastust korraldatud jäätmeveost on võimalik taotleda kuni kaheaastaseks perioodiks ja selleks tuleb vallavalitsusele esitada põhjendatud taotlus. Korraldatud jäätmeveost vabastust on võimalik saada ainult juhul kui kinnistu on täiesti kasutuseta. Näiteks kinnistu vähene kasutamine või kinnistule viiva sissesõidutee halb seisukord ei oma vabastuse andmisel tähtsust. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist ei ole edaspidi võimalik taotleda ajutiselt, sh talvekuudeks.

 

Otepää valla uus jäätmehoolduseeskiri on leitav valla kodulehelt: www.otepaa.ee -> Valdkonnad -> Heakord ja kommunaal, transport ja teed - > Eeskirjad ja korrad.

 

Kodulehel avaldatakse peagi ka jäätmete liigiti kogumise ja kompostimise juhendid. Jäätmete äraveo hinnad selguvad peale riigihanke läbiviimist. Jäätmeveohanke võitjate selgumisel viiakse läbi ka uut korraldust puudutavad infopäevad, mille toimumise teave avaldatakse valla infokanalites.

 

Eveli Misnik
Jurist