« Tagasi

Eluruumi üürikulude hüvitamine Ukraina sõjapõgenikele Otepää vallas

Alates juulist 2022 on Otepää vallas elavatel ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel võimalus taotleda ühekordset hüvitist eluruumi üürimisega kaasnevate kulude katmiseks.

Hüvitist saab taotleda Ukraina sõjapõgenik, kes on saanud ajutise kaitse ja kelle registreeritud elukoht rahvastikuregistri andmetel on Otepää vallas. Üürihüvitise taotlemisel tuleb esitada andmed üüritava eluruumi ja seda kasutavate leibkonnaliikmete kohta.

Hüvitisega võib katta eluruumi üürilepingu sõlmimisega ja kasutuselevõtmisega seotud ühekordseid kulusid. Hüvitist makstakse üks kord ja tegelike kulude alusel, maksimaalselt kuni kuue toimetulekupiiri määra ulatuses (so kuni 1200 eurot, sh 50 eurot kohaliku omavalitsuse halduskulude katteks). Taotlemisel tuleb kulude tõendamiseks esitada üürileping ja kuludokumendid. Perekonnale, kes on Otepää vallas üürihüvitist saanud ning kes vahetab seejärel oma elukohta (sh ka teise omavalitsuse territooriumile), teistkordselt hüvitist ei määrata.

Taotluse saab esitada ainult ajutise kaitse saanud sõjapõgenik. Koos taotlusega esitatakse andmed pereliikmete kohta, eluruumi üürilepingu koopia ja kuludokumendid. Otepää vallas saab üürihüvitise taotlust koos lisadokumentidega esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuses või digitaalselt allkirjastatult e-kirja teel.

Sotsiaalteenistuse spetsialistide vastuvõtt toimub etteregistreerimisel:

Täiendav info: Marika Paris 524 6061, Marju Karavin 5336 5450

Lisainfo:

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus -https://www.riigiteataja.ee/akt/114052022005?leiaKehtiv

Info Sotsiaalkindlustusameti veebilehel - https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ukraina