« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 01.08.2022

01.08.2022

 1. Anti  Merike  Kukele  ehitusluba  Pilkuse  külas  asuval  Härmamärdi  kinnistul  abihoone püstitamiseks.
 2. Anti Mark Eiknerile ehitusluba Otepää külas asuval Ritsu kinnistul elamu püstitamiseks.
 3. Anti Mark Eiknerile ehitusluba Otepää külas asuval Ritsu kinnistul abihoone püstitamiseks.
 4. Anti  Taavi Veskimäele  projekteerimistingimused  Kääriku  külas Vanapoisi  kinnistul  elamu ehitusprojekti koostamiseks
 5. Määrati Otepää  külas asuva Möldre  katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:0511)  jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse  kohanimi  Nuuma, koha-aadress Nuuma, Otepää küla,  sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Möldre, koha-aadress Vana-Möldre, Otepää küla, sihtotstarve ärimaa; 1.3  katastriüksuse kohanimi Uue-Möldre, koha-aadress Uue-Möldre, Otepää küla, sihtotstarve ärimaa.
 6. Määrati Lauküla külas asuva Ritsi katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 723740 katastritunnus 72402:003:0420,  pindala  2906  m2,  sihtotstarve  elamumaa)  ja  Suure-Ritsi  katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 764040 katastritunnus 72402:003:0672, pindala 16,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed,  koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ritsi, koha-aadress Ritsi, Lauküla küla, sihtotstarve elamumaa; 1.2  katastriüksuse kohanimi Suure-Ritsi,  koha-aadress  Suure-Ritsi, Lauküla küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 7. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (peahoone) kasutusluba.
 8. Anti Truuta külas Oruveere kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 9. Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Nüpli külas Tehvandi 2, Otepää külas Linnamäetagune,  Otepää  vallasiseses  linnas  Linnamäe  org,  Alliku  ja  Valga  mnt  12  // Olümpiakeskus Tehvandi kinnistutel ehitise Tehvandi discgolfi rajamiseks.
 10. Anti Aino Väinale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval  Tamme  pst  7  kinnistul
  elamu ümberehitamiseks.
 11. Anti Triinu  Siilbekile  ehitusluba  Vidrike  külas  asuval  Tagasoo  kinnistul  elamu
  püstitamiseks.
 12. Anti  Anneli  Aartile  ehitusluba  Otepää  külas  asuval  Kaarnapesa  kinnistul  puurkaevu
  rajamiseks.
 13. Anti  Keeni  Mõis  OÜ-le  ehitusluba  Keeni  külas  asuval  Keenimõisa  kinnistul
  maasoojuspuuraukude rajamiseks.
 14. Anti Hannes Mägerile projekteerimistingimused Pedajamäe külas Kaseoru kinnistul elamu
  ehitusprojekti koostamiseks.
 15. Koormati  isikliku  kasutusõigusega  Enefit  Connect  OÜ  kasuks  järgmised  Otepää  valla omandis olevad kinnistud: 1.1.  Otepää  vallasiseses  linnas  asuv  Tamme  puiestee  kinnistu  (registriosa  nr  13800350), katastritunnus 63601:001:0286, pindala 10237 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 244 m2; 1.2. Otepää  vallasiseses  linnas  asuv  Vahtra  tänav kinnistu (registriosa nr 13698250), katastritunnus 63601:001:0314, pindala 2715 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 141 m2; 1.3 Otepää  vallasiseses  linnas  asuv  Uus  tänav kinnistu (registriosa nr 13741750), katastritunnus 63601:001:0329, pindala 3245 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 11 m2; 1.4 Otepää  vallasiseses  linnas  asuv  Vahtra  tn  2a kinnistu (registriosa nr 2327040), katastritunnus  55601:007:0004,  pindala  790  m2,  sihtotstarve  üldkasutatav  maa)  ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 17 m2
 16. Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 30 eurot retseptiravimite kulu hüvitamiseks.
 17. Määrati ühele isikule raske majandusliku olukorra puhul toetus summas 150 eurot küttepuude ostukulude hüvitamiseks.