« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 10.01.2022

10.01.2022

 1. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 30. septembri 2019. a korraldus nr 2-3/434 "Ädu külas asuva 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumine ".
 2. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Männi tn 3 katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:2002) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Männi tn 3, koha-aadress Männi tn 3, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Männi tn 3a, koha-aadress Männi tn 3a, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – elamumaa.
 3. Määrati Vana-Otepää külas asuva Kondi katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 265240, katastritunnus 63602:001:0521, pindala 3,23 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Soku katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 476440, katastritunnus 63602:001:0731, pindala 9,28 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kondi, koha-aadress Kondi, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Soku, koha-aadress Soku, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 4. Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv Pühajärve rannapark kinnistu (registriosa nr 1929140, katastritunnus 55601:003:0008, pindala 2858 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava maakaabelliini ja jaotuskilbi osas, koormatava ala pindala ca 213 m²
 5. Anti Kalev Tedrele projekteerimistingimused Neeruti külas Tallimõisa kinnistul elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti LignaMets OÜ-le projekteerimistingimused Tõutsi külas Niidu kinnistul elamu ja kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Otsustati lugeda Pilkuse külas asuval Marianne kinnistul elamu laiendamiseks esitatud ehitusteatis nr 2111201/41527 teavitatuks nõudega, et pööningule kõrgusega üle 600 mm projekteeritakse ligipääs, sissepääsu valgusava külje pikkused peavad olema vähemalt 600x800 mm.
 8. Anti OÜ-le Finlaid ehitusluba Tiidu külas asuval Kolmimäe tee 7 kinnistul tootmishalli laiendamiseks.
 9. Anti Kalev Lemmikule ehitusluba Sihva külas asuval Männimäe kinnistul elamu püstitamiseks.
 10. Anti Kadri Rebasele ehitusluba Nüpli külas asuval Ees-Ojamäe kinnistul biopuhasti rajamiseks.
 11. Anti Kadri Rebasele ehitusluba Nüpli külas asuval Ees-Ojamäe kinnistul sauna püstitamiseks.
 12. Anti Neeruti külas Lande kinnistul asuvale ehitisele (Lande päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 13. Määrati 21 isikule  sotsiaalteenuse toetus.
 14. Määrata kolmele isikule tervisetoetused kogusummas 437 eurot.
 15. Anti kahele isikule üürile sotsiaaleluruum.
 16. Anti Nataliia Viksile tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 6 asuv elamu (ehitisealune pind 99 m2) ja abihoone.
 17. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 18. Kehtestati alates 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembrini 2022. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1270,80 eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatel 1412 eurot kuus.
 19. Vabastati Kalmer Sarv hallatava asutuse Puka Kunstikool direktori ametist 10. jaanuaril 2022. a.