Otepää Vallavalitsuse istungil 13.09.2021

13.09.2021

 1. Nõustuti Otepää vallas asuvate reformimata maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
 2. Määrati Lauküla külas asuva Sillaste katastriüksuse (katastritunnus 72402:003:0241) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Sillaste, koha-aadress Sillaste, Lauküla küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Sillanurme, koha-aadress Sillanurme, Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Sillametsa, koha-aadress Sillametsa, Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Kooskõlastati Kolli külas Tondi maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 4. Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 13b asuvale katastriüksusele (katastritunnus 55701:001:0534).
 5. Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses Otepää vallasiseses linnas Uus tänav T1 asuvale katastriüksusele (katastritunnus 55701:001:0570).
 6. Koormati isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks Otepää valla omandis olevad kinnistud.
 7. Anti Andrus Mitile projekteerimistingimused Märdi külas Matu kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Aime Ilvesele ehitusluba Arula külas asuval Pakese kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 9. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 453 eurot.
 10. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 70 eurot.
 11. Kinnitati Revo Falkenbergi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise projekti (Pringi külas Metsanotsu kinnistul asuva elamu põrandakatte vahetamine) aruanne.
 12. Kinnitada Viljar Vihmanni Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise projekti (Pringi külas Uue-Tootsi kinnistul asuva elamu katusekatte vahetamine) aruanne.
 13. Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kase tn 13 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327240, katastritunnus 55601:007:0006, pindala 3100 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) võõrandamiseks alghinnaga 50 000 eurot (suulise enampakkumise tingimused lisatud). Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Valdur Sepp (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
 14. Kinnitati Puka alevikus Kesk tn 13 asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud kordusenampakkumise võitjaks 4200 euro suuruse pakkumuse teinud Osaühing IM Ehituse Grupp.
 15. Kinnitati Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu võõrandamiseks korraldatud kordusenampakkumise võitjaks 7200 euro suuruse pakkumuse teinud Osaühing IM Ehituse Grupp.